Честит Ден на европейската екологична мрежа "Натура 2000" днес!

21 май 2021 | 13:10

Тази годината фокусът е близостта на защитените зони до хората и благотворното им влияние за опазването на природата и за нашето ежедневие.

Ако решите да посетите най-близката до вас защитена зона от мрежата „Натура 2000“, този уебсайт - https://natura2000.eea.europa.eu/ може да ви е полезен с информация за видовете и местообитанията, които мрежата опазва.