Европейската комисия обяви покана за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2020 година

02 април 2020 | 17:55

Днес на 2.04.2020 година Европейската комисия обяви Покана за подбор на проектни предложения по Програма LIFE за 2020 година. Като във връзка със създалата се ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19 са направени следните промени:

Всички крайни срокове за подаване на проектни предложения по отделните подпрограми са удължени с един месец;

На всички заинтересовани кандидати се предоставя възможност за консултации в процеса на подготовка на проектните идеи или проекти със експерти Европейската комисия. Платформата за регистрация ще бъде достъпна непосредствено след публикуване на поканата.

Частните организации не са задължени да публикуват открити покани за разходи над 135 000 евро.

На всички проекти ще бъде разрешено да подкрепят финансово местните инициативи, които могат да допринесат за постигането на целта на проекта. Това ще бъде под формата на безвъзмездни средства, които бенефициентът може да предостави (в определени граници) на трети лица, отговорни за подобни инициативи. По този начин се надяваме също така да улесним достъпа до финансиране от LIFE на много малки местни групи, които нямат капацитет да действат като асоцииран бенефициент в проекта, но биха могли да играят роля за постигане на целите на проекта.

В насоките за кандидатстване е интегриран специален раздел за стартиращите компании. В този раздел приканваме по-големите компании да разгледат проекта си LIFE като потенциален инкубатор за стартиращи фирми. Обикновено стартиращите фирми не се считат за координиращ бенефициент поради ограничения си финансов капацитет. Те обаче биха могли да бъдат ключов играч (собственик на ноу-хау или знания) в партньорство с по-голяма компания. По този начин на новооткритите компании може да бъде даден шанс да премине към цялостно развитие на пазара, а по-голямата компания би получила достъп до знанията, като същевременно ограничи риска благодарение на подкрепата на LIFE.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2020:

Подпрограма „Околна среда“:

 • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

 • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Поканата за набиране на проекти е отворена от 2 април 2020 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

Подпрограма/тип проект

Индикативни крайни срокове

Околна среда

Традиционни проекти за околна среда и ресурсната ефективност

14 юли 2020

Традиционни проекти за природата и биоразнообразие

16 юли 2020

Управление на информацията свързана с околната среда

 

Интегрирани проекти

 

16 юли 2020

 

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

 

Изменение на климата

Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата

6 октомври 2020

Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата

6 октомври 2020

Интегрирани проекти за подпрограма действия за климата

6 октомври 2020

Техническа помощ

16 юли 2020

 

Допустими бенефициенти:

 • Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:
 • Държавни органи,
 • Частни организации:
 • Търговски (С Изкл. На ЕT);
 • Нетърговски (вкл. НПО).

 

Повече информация относно поканата можете да откриете тук: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals