Гръцка компания търси български партньори

09 октомври 2018 | 15:54

Гръцката компания Индиго-Мед търси да установи партньорство с български бенефициенти.

Индиго-Мед е консултантска фирма, базирана в Гърция, която предлага услуги в областта на образованието и научната комуникация. Посредством креативни и занимателни средства, фирмата осигурява ефективни решения за образование и научна комуникация.

Компанията се занимава с проектиране и изпълнение на стратегии за професионална комуникация и разпространение за различни по вид проекти. Участвайки активно в дейности по разпространение и комуникация по европейски проекти през последните 10 години, компанията работи на международно равнище с известни изследователски центрове, аквариуми, научни и образователни организации, както и университети и научни центрове, които имат за цел да създадат мрежи и форуми за научна комуникация и да осигурят ефективно разпространение на научните знания сред широката общественост и заинтересованите страни.

Част от информационната дейност, която Индиго-Мед планира за широката общественост включва разработване и реализиране на образователни дейности, които ще накарат хора от всички възрасти да научат повече за науката посредством официални или неофициални учебни заведения, като един от основните приоритети и области на експертиза остават знанията за океаните.

Индиго-Мед също така организира събития и конференции, като се грижи за провеждането им от начало до край. Предоставя специални услуги за организиране на събития, включително рекламиране и разпространение на информация за събитията, управление на профили в социалните мрежи преди и по време на събитието, както и цялостно управление на събитието, включително планиране, провеждане и популяризиране.

Служителите са дългогодишни членове на важни организации/мрежи в областта на образованието и комуникациите, свързани с морската наука. По-конкретно, един от членовете на екипа е официален член на Управителния комитет на Комуникационнaта група към Европейския съвет за моретата като същевременно е ангажирана и в Европейската асоциация на преподавателите в сферата на морската наука (EMSEA) и което е по-важно, тя е сред основателите на средиземноморския й клон – EMSEA – Med. Освен това служителите на Индиго-Мед често получават покана да участват в групи, провеждащи дискусии относно грамотността по отношение на океаните и научното образование в Европа и САЩ на световни работни семинари и конференции в областта на образованието по океанология.

Екип

Марта Папатанасио изучава морски науки (бакалавърска степен) в Университета в Саутхемптън, а след това завършва магистърска програма по комуникации в Университета в Лийдс. Тя работи в Обединеното кралство като редакционен координатор за редица медицински и научни журнали и като служител „комуникации и медии“ за организация с нестопанска цел. През изминалите 10 години в Гърция тя отговаря за комуникацията по редица проекти, финансирани от ЕС, координирани от Гръцкия център за морска научноизследователска дейност (ГЦМНД). Служебните й задължения включват разпространение на резултатите от проектите сред учени и широката общественост, изготвяне на своевременни прессъобщения, както и поддръжка и редовна актуализация на уебсайта на проекта посредством създаването на новинарско съдържание за различни аудитории като учени, журналисти и широката общественост. Тя отговаря за външната и вътрешната комуникация по проекта, за организиране, редактиране и изготвяне на бюлетини по проекта в сътрудничество с управленския екип на проекта и предоставяне на отговор на запитвания от страна на медиите и обществеността, според съответните изисквания. Освен това тя е главният участник от страна на ГЦМНД в проекта „Море за обществото“ по 7РП, който включва консултации с граждани/младежи и заинтересовани страни, като тя е отговорна за адаптацията и превода на целия материал по проекта, така че да отговаря на националните потребности, улеснявайки както консултациите с граждани/младежи и заинтересовани страни, така и изготвянето на окончателните доклади. Тя е член на Комуникационната група на Европейския съвет за моретата от 2012 г. и взима участие в четирите конференции на Европейската асоциация на преподавателите в сферата на морската наука (EMSEA), като по време на 3-та конференция на EMSEA в Крит (Гърция) тя е председател на Организационния комитет. Тя е сред поканените лектори на Конференцията за заинтересовани страни на тема „Атлантически океан“, организирана от Европейската комисия за Работен семинар: Грамотността по отношение на океаните в Европа: последни тенденции и основни предизвикателства“. Наскоро тя беше ръководител на задачата „Сини училища“ в предложението Морска промяна Х2020 и понастоящем е ръководител на задачи по проекта МАТЕС на ЕРАЗМУС+: Морско сдружение за насърчаване на „синята икономика“ в Европа посредством Стратегия за адаптиране на уменията към морски технологии.

Д-р Кристос Йоакеимидис е учен в областта на морските науки с мултидисциплинарна научна подготовка в областта на науките за околната среда, океанология, океанография с експертни познания в областта на морските отпадъци. Той има докторска степен по морски отпадъци, експертно проверени публикации в научни журнали, плакати/доклади от симпозиуми, доклади и е един от основните автори на “Hazardous Chemicals Associated with Plastics in the Environment” („Опасни химикали, свързани с пластмасата в околната среда“ – Издателство Спрингър). Участвал е в редица научноизследователски обиколки в Източно Средиземноморие (бентосни отпадъци, плаващи микрочастици и утайки) и е член на Техническата група по отпадъци в моретата (EC MSFD TGML).

Работил е както в частния, така и в държавния сектор, като заема ръководни длъжности: научен консултант към Министерството на храните и развитието на селските райони на Гърция, Служител по научни изследвания в морската област към Президентството на Съвета на ЕС в Кипър, гостуващ лектор в Егейския университет, главен асистент в Гръцкия център за научни изследвания в морската област (2013 г. – 2016 г.), работещ по изследователски проект ПЕРСЕУС (по 7РП) (T2.3.5 Морски отпадъци), наред с предоставяне на експертните си познания на Групата за моретата на Европейския тематичен център (ETC/ICM) на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). Той участва активно в разработването на приложението за смартфони „Наблюдение на морските отпадъци“, част от науката за граждани на ЕАОС и въвежда морските отпадъци като предмет в обучението в областта на околната среда в Гърция.

Понастоящем той работи като експерт по морски отпадъци за Средиземноморския план за действие по Програмата на ООН за околната среда (UNEP/MAP) и нейната Програма MED POL, като акцентът е върху предотвратяването, контрола и ефективното управление на морските отпадъци в Средиземноморието посредством изпълнение на Регионален план за управление на морските отпадъци и Проекта „Морски отпадъци в Средиземноморието“. Посредством ангажираността си с изучаването на морските отпадъци, Кристос е изградил сътрудничество както в Средиземно, така и в Черно море и разширява познанието в тази област.

 При проявен интерес от Ваша страна, моля да се свържете с екипа на Индиго-Мед на:

Имейл: info@indigo-med.com                                                          www.indigo-med.com

Тел.: +306944752220