Информационен ден по програма LIFE се проведе в МОСВ

27 април 2018 | 18:12

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес в МОСВ Информационния  ден  по програма LIFE на ЕС. „Радвам се на големия интерес към програмата, защото тя е изключително сериозен компонент, подпомагащ политиките на ЕС в областта на околната среда.  България и има все по-сериозно участие с проекти по програмата“, каза министър Димов  при откриването. Той посочи, че допреди година България е участвала в програмата само  с традиционни проекти, но вече страната ни има подадени три големи интегрирани проекта – в областите качество на въздуха, води и кръгова икономика.  

Министър Димов призова заинтересованите страни да се възползват максимално от програмата, за да може да се използва ефективно представения по нея ресурс. Той подчерта, че  програма LIFE  е един от основните инструменти, който подпомага изпълнението и прилагането на политиките в областта на околната среда и климата.  Доказателство за това са все по-нарастващият интерес към програмата и увеличаването на броя на бенефициентите, както и на проекти с висока добавена стойност за Европейски съюз с цел постигане на високи екологични стандарти и качество на живот на хората.

Като национално координационно звено, министерството подпомага процеса, но без активността на всички, които са заинтересовани, няма как да постигнем сериозно развитие, каза  в заключение Нено Димов. Той се надява да има много кандидати, защото това ще помогне за решаването на екологичните проблеми в страната, а всяко малко решение има не само национално, но и европейско значение.

На информационния ден присъстваха и представители на ЕК. Те са в страната в рамките на мониторинг по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG). Евроекспертите бяха на посещение и в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, посочен като пример за добър проект, реализиран по програмата.

Гостите пуснаха на свобода белошипа ветрушка, размножена в Центъра в рамките на проект, финансиран от програма LIFE  и вечерна ветрушка, излекувана в реанимацията на Центъра.  

 

Програма LIFE е финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Тя е структурирана в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Допустими бенефициенти могат да бъдат публични органи и частни организации – търговски (с изключение на ЕТ) и нетърговски (вкл. НПО).