Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения за проекти за техническа помощ – LIFE Technical Assistance – Replication (TA-R)

26 юли 2023 | 15:59

До 27 юли 2023 г. можете да подадете Вашите проектни предложения за проекти за техническа помощ – LIFE Technical Assistance – Replication (TA-R)

Основна цел на проектите TA-R e да се улесни увеличаването или възпроизвеждането на резултатите, финансирани по програмата LIFE или, когато е уместно за изпълнение на целите на програмата LIFE, по друга програма, финансирана от ЕС.

В рамките на тази покана са допустими само предложения в област „Околна среда“ (т.е. „Природа и биоразнообразие“ и „Кръгова икономика и качество на живот“).

Какви дейности са допустими за финансиране?

По проектите TA-R могат да се съ-финансират дейности, необходими за:

  • подготовката за увеличаването на мащаба и/или възпроизвеждането на резултатите от предишни проекти по LIFE или на други програми на ЕС, доколкото те допринасят за целите на програма LIFE.
  • улесняване на достъпа на дейности, допринасящи за целите на LIFE, до други финансови инструменти.

Като общ принцип всички дейности, включени в проектите TA-R, трябва да бъдат нови и да допълват работата, предприета или стартирана от кандидата преди проекта, както и да отговарят на следните условия:

  • не трябва да представляват изследване;
  • не следва да включват законови отговорности на компетентния орган;
  • трябва да бъдат завършени в рамките на продължителността на проекта;
  • трябва да са ясно свързани с целта(ите) на проекта.

Кой може да кандидатства?

За да бъдат допустими, кандидатите (бенефициенти и свързани лица) трябва да са юридически лица (публични или частни органи) и да са установени в една от допустимите държави:

  • Държави-членки на ЕС (включително отвъдморски страни и територии (OCT))
  • Държави извън ЕС: − изброени държави от ЕИП и държави, асоциирани към програма LIFE (асоциирани държави) или държави, които са в процес на преговори за споразумение за асоцииране, при условие, че това споразумение е влязло в сила преди подписването на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по проекта.

Кандидатите могат да подадат своите проектни предложения на следния линк:

На следния линк можете да откриете записи от проведените през м. юни 2023 г. информационни дни по програма LIFE, даващи полезна информация относно процеса на кандидатстване: https://eu-life-info-days-2023.b2match.io/signup.