Нова възможност за финансиране на общини и местни власти за планиране на дейности за чиста енергия

29 февруари 2024 | 18:00

По линия на Европейския инструмент за градовете (EUCF) беше обявена нова покана за кандидатстване, насочена към предоставянето на подкрепа на общините и местните власти при разработването на инвестиционни концепции, свързани с изпълнението на дейности, предвидени в техните планове за действие в областта на климата и енергията. Крайната цел е да изгради значителна гама от проекти за инвестиции в устойчива енергия в общините в Европа.

 

Допустими кандидати и дейности

Финансирана от програма LIFE на Европейския съюз, настоящата покана е отворена за общини или местни власти, техни групи и местни публични субекти, обединяващи общини/местни власти от целия ЕС, Украйна и Исландия. Крайният брой на кандидатите, които ще бъдат финансирани от всички страни, е 75.

От кандидатите се изисква да имат разработени и въведени климатични и/или енергийни планове с цели за смекчаване, в т.ч. Планове за действие за устойчива енергия и климат.

Освен това, кандидатите трябва да демонстрират политически ангажимент за разработването на инвестиционната концепция чрез писмо за подкрепа, подписано от кмета или друг съответен политически представител.

Бенефициенти на предишни покани на Европейския инструмент за градовете не могат да бъде финансиран отново.

Видовете дейности, които отговарят на изискванията за получаване на финансова подкрепа, са дейности, които са необходими за разработването на инвестиционни концепции, като (технически) предпроектни проучвания, инженерни анализи, правни анализи, социални проучвания, пазарни проучвания, финансови анализи и допълнителни поддържащи задачи. Безвъзмездната помощ не е предназначена за пряко финансиране на инвестиции, но може да покрива разходите за мобилизиране на ресурси за достъп до услуги и разработване на инвестиционна концепция, която да предостави възможност за последващи инвестиции. Кандидатите имат право на преценка да предложат конкретни дейности, стига те да попадат в рамките на предвидените теми.

 

Размер на БФП

Максималният размер на безвъзмездната помощ за финансирането на одобрените инвестиционни концепции е 60 000 евро, която се предоставя под формата на еднократна сума.

 

Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2024 г. 17:00 ч. (Централноевропейско време).

 

Как да кандидатствам?

Цялостният процес на кандидатстване се състои от (1) проверка за допустимост и (2) попълване на формуляр за кандидатстване. След като премине успешно проверката за допустимост, извършена от самите кандидати директно на уебсайта на EUCF, кандидатът ще бъде насочен към онлайн портала, който включва формуляра за кандидатстване, който трябва да бъде попълнен и изпратен.

Оценката на заявленията се извършва след приключване на всяка покана за кандидатстване от специален екип за оценка. Всяка кандидатура се оценява индивидуално от поне двама оценители.

При проверката на документите оценителите проверяват дали всички подкрепящи документи са представени и съдържат необходимото съдържание. В случай на непълни документи, заявлението се отхвърля и кандидатът получава известие по имейл от потребителската зона на уебсайта на EUCF. След това кандидатурите се оценяват въз основа на четири критерия за оценка: (1.) Амбиция на предложения инвестиционен проект, (2.) Структура на управление, (3.) Стратегия за ангажиране на заинтересованите страни, (4.) Съгласуваност и правдоподобност.

В края на процеса на оценка всеки кандидат е информиран за крайния резултат със съответната обратна връзка чрез доклад за обратна връзка. Приложенията с най-добър резултат се избират да получат финансова подкрепа от EUCF. Неуспешните кандидатури могат да потърсят помощ от бюрото за помощ на EUCF и могат да участват отново в следващата покана за кандидатстване.

 

Полезни линкове


Линк към Европейския портал за покани и търгове: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/4841?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43252405

 

Линк към поканата: https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/Call/Call_6_document_final_01.pdf

 

Линк към Насоките за кандидати: https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/inhalte/dokumente/EUCF_APPLICATION_DOCUMENTS/LIFE_EUCF_Guidelines_for_applicants_V0.2_Call_6.pdf#page=12

 

Линк за проверка за допустимост: https://fmp.eucityfacility.eu/iss/Check/