Осигуряването на национално съфинансиране - успешен подход в Латвия за изпълняване на проекти по програма LIFE

28 февруари 2018 | 13:23

Обученията по проект LIFE14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG продължават и през м. февруари. Представители на НЗК и РЗК-България по програма LIFE се срещнаха с двамата представители на НКЗ на Латвия както и част от екипа на проект „Capacity Building for the LIFE Programme implementation in Latvia“ (CAP LIFE LAT).

На работното посещение двата екипа обсъдиха постигнатите резултати, предизвикателствата и предстоящите дейности по проектите за изграждане на капацитет в двете държави,

От изключително значение беше споделеният опит на НЗК-Латвия относно съфинансирането на проектите по програма LIFE. От 2000 г., с малки изключения, източникът на съфинансиране е бил Латвийският фонд за околна среда към Министерството на околната среда, но от 2011 г. съфинансирането се осигурява от националния бюджет. Осигуряването на финансов ресурс е повлияло значително подаването на проектни предложения по програмата, като статистиката посочва, че през 2011 са съфинансирани 4 проекта, докато през 2017 общия брой е 17. Като основна трудност при осигуряването на национално съфинансиране беше посочено изготвянето на обосновка за необходимите средства и защитата й пред Министерството на финансите.