Обща информация

Организация Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • вода
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
The Agency for Regional and Economic Development (ARED) was established as a non-governmental organization in the autumn of 1999. The organization is non-profit. АRED was registered in the Public register at the Ministry of justice of Bulgaria in 2003 and operates in the public interest. The mission of ARED – Vratsa is to support its members and other NGOs, participating in the process of regional and economic development, to promote the social partnership, to ensure information exchange and to contribute for development of entrepreneurial culture in the small communities and settlements, exchange of good European practices and innovations for decreasing the interregional differences. The projects and expertise of ARED are in the field of SMEs support of competitiveness. ARED has a Vocational Training Center licensed by the National Agency for Vocational Education and Training. ARED works in partnership with the central, regional and local administration, NGOs and socio-economic partners, in the process of formulating specific policies, planning and programming of regional development and sectoral policies applicable in the region. ARED is a member of similar international and European networks in order to exchange good pracitces and establish a successful international territorial cooperation. ARED aims to work for the protection and restoration of the environment in the context of the sustainable regional development of the region by elaboration and implemention, independently or in a partnership, of projects for the improvement and development of the regional infrastructure. Our organization implements EU projects – national, interregional and transnational as a partner or a sub-contractor. ARED deepens its contacts with branch organizations and universities, as well as research and scientific organizations, state agencies and labs. ARED is a member of the monitoring committee of "Development of the Regions" Programme 2021-2027; "Transport Connectivity" Programme 2021-2027; Programme "Environment" 2021-2027; Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme 2021-2027; Interreg VI-A IPA Bulgaria – Serbia Programme 2021-2027 and participate in the decision making process at programming level.
Описание на организацията и опита (на български)
Агенция за регионално и икономическо развитие (АРИР) е създадена като неправителствена организация през есента на 1999 г. Организацията е с нестопанска цел. АРИР е регистрирана в Публичния регистър към Министерство на правосъдието на България през 2003 г. и извършва дейност в обществен интерес. Мисията на АРИР – Враца е да подкрепя своите членове и други неправителствени организации, участващи в процеса на регионално и икономическо развитие, да насърчава социалното партньорство, да осигурява обмен на информация и да допринася за развитието на предприемаческата култура в малките общности и населени места, обмен на добри европейски практики и иновации за намаляване на междурегионалните различия. Проектите и експертизата на АРИР са в областта на подпомагането на конкурентоспособността на МСП. АРИР разполага с Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение. АРИР работи в партньорство с централната, регионалната и местната администрация, неправителствени организации и социално-икономически партньори, в процеса на формулиране на конкретни политики, планиране и програмиране на регионално развитие и секторни политики, приложими в региона. АРИР е член на подобни международни и европейски мрежи с цел обмен на добри практики и установяване на успешно международно териториално сътрудничество. АРИР има за цел да работи за опазването и възстановяването на околната среда в контекста на устойчивото регионално развитие на региона чрез разработване и изпълнение, самостоятелно или в партньорство, на проекти за подобряване и развитие на регионалната инфраструктура. Нашата организация изпълнява европейски проекти – национални, междурегионални и транснационални като партньор или подизпълнител. АРИР задълбочава контактите си с браншови организации и университети, както и с изследователски и научни организации, държавни агенции и лаборатории. АРИР е член на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.; Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.; Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.; Програма Interreg V-A Румъния-България 2021-2027 г.; Програма Interreg VI-A IPA България – Сърбия 2021-2027 г. и участват в процеса на вземане на решения на ниво програмиране.
Референции на проекта

Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!