Обща информация

Организация Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС)
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
The Association of Environmental Management Specialists (ASUOS) is a voluntary and independent organization established as a non-profit legal entity, registered in the Republic of Bulgaria in 2017. The activity of ASUOS is in public benefit, information, scientific, consulting and coordination activity. The main goal of the association is to unite the specialists working in the field of ecology, sustainable development, resource efficiency, circular economy, protection of the environment and related fields, as well as assistance for their professional development, specialization and improvement. ASUOS works to offer opinions on issues related to environmental protection and related areas of the MoEW, RIEW, municipalities, universities, research centers, professional and industry organizations and other institutions in the country. The activity covers formulation and submission of requests to the local and central government, as well as assisting the business, state and municipal administration in the introduction of standards and practices in ecology, sustainable development, resource efficiency, circular economy, environmental protection and related areas. . We maintain an active dialogue with representatives of local and state authorities in the preparation of programs, strategies, draft regulations and others concerning the management and protection of the environment. We collect, analyze and disseminate information in the media space about international practices in the field of management and environmental protection, and at the same time - conducting our own research and providing their results to members of the Association and the general public. We strive to promote the goals of the Association by conducting information activities, as well as establishing contacts and cooperation with related Bulgarian and international organizations. The activity covers independent organization or in cooperation with other organizations of congresses, conferences, seminars, trainings and other similar events dealing with topics in the field of ecology, sustainable development, resource efficiency, circular economy, environmental protection and related areas. .
Описание на организацията и опита (на български)
Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС) е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Република България през 2017 г., съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на АСУОС е в обществена полза, изразяваща се в информационна, научна, консултантска и координационна дейност. Основната цел на сдружението е обединяване на специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и съдействие за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване. АСУОС работи активно за предлагане на становища относно проблемите, свързани с опазване на околната среда и сродни сфери на МОСВ, РИОСВ, общините, висшите учебни заведения, научно-изследователски центрове, съсловни и браншови организации и други институции в страната. Дейността обхваща формулиране и предявяване на искания пред местната и централна власт, както и подпомагане на бизнеса, държавната и общинска администрация при въвеждането на стандарти и практики в екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери. Поддържаме на активен диалог с представители на местната и държавната власт при изготвяне на програми, стратегии, проекти на нормативни актове и други, касаещи управлението и опазването на околната среда. Извършваме събиране, анализиране и разпространяване на информация в медийното пространство за международните практики в областта на управление и опазване на околната среда, и едновременно с това – провеждане на собствени проучвания и предоставяне на резултатите от тях на членовете на Сдружението, както и на широката общественост. Стремим се към популяризиране на целите на Сдружението чрез провеждане на информационна дейност, както и осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни български и международни организации. Дейността обхваща самостоятелно организиране или в сътрудничество с други организации на конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.
Референции на проекта

Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда (АСУОС)

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!