Обща информация

Организация Център за брегови и морски изследвания
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Center for Coastal and Marine Studies – CCMS is a research foundation, non-governmental and non-profit organization established in March 2018 in Varna, Bulgaria on the Black Sea coast. The CCMS has the fundamental goal of developing and promoting science, research, knowledge transfer and innovation technologies in the Black Sea and the World Ocean by bringing together science, environment, expertise, stakeholders and policy making. The CCMS is directly advised by an Advisory Commettee, which currently involves twelve distinguished members from other institutes, universities and organizations all around the World. The CCMS will play an active role to achieve the following aims: • Carry out scientific, research, publicity, educational, expert, project and consultancy activities in the field of coastal zone and marine space of the Black Sea Basin. • Contribute to exploration and protection of the Bulgarian Black Sea coast, marine space of the Black Sea, living and non-living resources. • Work to protect geodiversity and biodiversity of the Black Sea Basin and World Ocean. • Work to study and protect Black Sea Basin natural and historical heritage. • Promote sustainable and integrated coastal zone management (ICZM) and marine spatial planning (MSP) of the Black Sea Basin. • Conduct research and assessment of natural and human-induced risks in the coastal and marine zones, such as coastal erosion, landslides, collapses, sea level rise, flooding, technogenoius impacts, environmental risks and other human-induced activities to rise the public awareness. • Carry out activities for conservation and restoration of the environment. • Explore trends of marine and coastal tourism and their impact on sustainable coastal zone development and economy of the Black Sea and the World Ocean. • Conduct exchange, partnership and training between institutions, universities, scientific organizations, non-governmental organizations, establish international cooperation. The CCMS experts have extensive experience as coordinators and partners in several large EU and national projects, such as: SYMNET Project under JOP “Black Sea Basin 2007-2013” (http://www.projectsymnet.eu/); HERAS Project under the CBC Programme Romania - Bulgaria 2007-2013; MARSPLAN-BS Project (Cross-Border Marine Spatial Plan for the Black Sea – Romania, Bulgaria), Grant Agreement no EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT1 Black Sea/ MARSPLAN BS (2015-2018) - http://www.marsplan.ro/; Sea basin checkpoint LOT NO: 4 – Black Sea, EC DG MARE, EMFF/2014/1.3.1.3 - MARE/2014/09 – Lot 4 (http://emodnet-blacksea.eu/); Preparation of an Environmental Sensitivity Map (ESM) focusing on the Bulgarian sectors of the Black Sea in connection with TOTAL E&P Bulgaria B.V. exploration operations”. Contract Ref. No TEPBG – XA-010. FRAMEWORK CONSULTANCY AGREEMENT – Provision for Environmental Consultancy Services, etc.
Описание на организацията и опита (на български)
Център за брегови и морски изследвания (ЦБМИ) е фондация, неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност, учредена според българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел, основана в началото на 2018 г. в гр. Варна. Мисията на ЦБМИ е да работи за развитие и утвърждаване на науката, изследванията, образованието, културата и технологиите в района на Черно море и Световния океан посредством обединяване на науката, околната среда, експертния опит, заинтересованите страни и разработването на политики. ЦБМИ e пряко консултиран от Консултативен комитет, част от управленската структура на Фондацията, който понастоящем включва единадесет престижни учени и експерти от различни институти, университети и организации от цял свят. Визията на ЦБМИ е: трансфер на знания, научни изследвания, иновации, консултантски услуги, управление. Целите на фондацията са: 1. Да работи за развитие и утвърждаване на науката, образованието, културата и технологиите в района на Черно море и Световния океан. 2. Да извършва научнo-изследователска, публикационна, образователна, експертна, проектна и консултантска дейности в областта на бреговата зона и морското пространство на Черноморския басейн. 3. Да допринася за изучаването и опазването на Българското Черноморско крайбрежие, морската част на Черноморския басейн, живите и неживите ресурси, и други. 4. Да работи за опазване на георазнообразието и биоразнообразието на Черноморския басейн и Световния океан. 5. Да работи за изследване и опазване на природното и културно-историческото наследство на Черноморския басейн. 6. Да допринася за устойчивото и интегрираното управление на бреговата зона и морското пространствено планиране на Черноморския басейн. 7. Да извършва изследвания и оценки на природни и антропогенни рискове в бреговата и морската зона, като брегова абразия, свлачища, срутища, повишено морско ниво, наводнения, техногенно въздействие, екологични рискове и други причинени от човешки дейности за информираност и повишаване на общественото съзнание. 8. Да извършва дейности за опазване и възстановяване на околната среда на Черноморския басейн. 9. Да изследва тенденциите в морския и брегови туризъм и влиянието им върху устойчивото развитие на бреговата зона и икономическото развитие на Черноморския басейн и Световния океан. 10. Да осъществява обмен, партньорство и обучение между отделни институции, университети, научни организации, неправителствени организации, установяване на международно сътрудничество.
Референции на проекта

Център за брегови и морски изследвания

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!