Обща информация

Организация ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Области, представляващи интерес
 • Природа и биоразнообразие
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Управление на климата и информация
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • птици
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
Plovdiv is the second largest and important city in Bulgaria. It is situated on both banks of Maritsa River in the Upper Tracian Valley at 42 ° 9 ‘north latitude and 24 ° 45′ east longitude, and the lowest point is at 160 m above sea level. The area is 101.981 square kilometers with population about 383,680 people at present. Plovdiv is strategically important industrial, commercial, scientific, cultural and transportation-communications center on the Balkans region. The city is famous with the international fair, whose spring, autumn and other specialized exhibitions make it a center of economic and business. Plovdiv is a strategic railway junction and the airport “Plovdiv” recently established itself as an alternative to the airport “Sofia”. Through the city are passing major road arteries, which since ancient times have associated the Orient with Europe, the Baltic and the Mediterranean, the Black Sea and Adriatic sea. Its unique location as an ancient crossroad has stimulated strong cultural and political influences from East and West civilizations but still maintained its cultural identity. The six hills give unique and picturesque beauty to the city, and the protected areas have preserved a considerable number of rare plant species. The Maritza River and the green hills form the specific climatic conditions – mild winters and hot, but humid summers. Climatic conditions and geographic location of the city have contributed to its positive growth in all historical periods. The urban microclimate in Plovdiv is also shaped by the hills and the river Maritsa. There’s no other city with such picturesque hills, winding river and areas from “Natura 2000″. The city parks “Tsar Simeon Garden”, “Garden Dondukov” and the planting on “Ivan Vazov” Street and Boulevard “Ruski” give the complete view of the town. Favourite places for relaxation also are ”Lauta” park, ”Recreation and culture” park and “White Birches” park. Essential characteristic of the municipality is the fact that it is the most densely populated municipality in Bulgaria. In this regard, strategies and policies, related to resources efficiency, eco-friendly manner of development and improvement of natural environment, should be aimed at creating favorable conditions for young people and the ageing population as well. The preservation and the maintenance of the environment are main aims, included in the Plan for the development of Plovdiv Municipality for the period 2015 -2019. With connection to the EU LIFE Program the municipality is interested in partnerships фор projects, connected to natural expansion of the protected territories and its biological diversity; improvement of citizens accessibility infrastructure in the natural landscape of the monuments – Danov halm, Mladezhki halm and Halm na Osvoboditelite; realization of projects that concern the improvement of the conditions of the habitats along Maritza river in order to achieve species diversity in the urban environment; raise public awareness on the significance of the biological diversity and the benefits that are coming from the ecosystems. The authority is also enthusiastic to implement innovative measures on urban noise protection issue in the city. The municipality of Plovdiv has a substantial experience in international cooperation on various EU projects. http://www.plovdiv.bg/item/projects/completed_projects/
Описание на организацията и опита (на български)
Пловдив е втори по големина и важност град в България. Той е разположен около двата бряга в горната долина на река Марица, на 42 ° 9 ' северна географска ширина и 24 ° 45 ' източна дължина, а най-ниската точка е при 160m надморско ниво. Площта му е 101.981 квадратни km, с население наброяващо 383 680 човека в момента. Пловдив е стратегически важно промишлен, търговски , научен, културен и транспортно-комуникационен център за Балканския регион. Градът е известен с международния панаир , чийто пролетни, есенни и други специализирани изложения го превръщат в център на икономическото и бизнес средище . Пловдив е кръстопът на стратегически железопътни линии, а летище „Пловдив” е най-скороустановената алтернатива на летище "София ". През града преминават големи пътни артерии, които от древността са връзка на Ориента с Европа, Балтийско със Средиземно море, Черно море и Адриатическо море. Неговото единствено по рода си местоположение като древен кръстопът има стимулирано силно културно и политическо влияния от източните и западните цивилизации, но с все още силно поддържана собствена културна идентичност. Неговите шест хълма придават уникален живопис и красота на града , а в чертите на града попада и част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Река Марица и зелените хълмове формират специфични климатични условия - меки зими и горещо , но влажно лято. Климатичните условия и географско местоположението на град са допринеслиза неговият положителен растеж през всички исторически периоди. Съществена характеристика на общината е факта, че е на най- плътно населената община в България. В това отношение, общинските стратегии и политики, свързани с ефективност на ресурсите, екологично чист начин на развитие и подобряване на природната среда, трябва да целят и създаване на благоприятни условия за развитие на млади хора и благополучие на застаряващи поколения едновременно. Запазване и поддържане на заобикаляща среда са основни цели , включени в Плана за развитие на Община Пловдив за периода 2015 г. - 2019 г. Градският микроклимат се формира и от особеностите на Пловдив, сред които блестят „перлите” на града – тепетата и р. Марица. Няма друг такъв град с живописно вписани защитени хълмове, лъкатушеща река и зони от „Натура 2000”. Елегантен завършек на това описание са паметниците на градинското и парково изкуство: „Цар Симеонова градина”, „Дондукова градина”, озеленяването по ул. Иван Вазов и бул. Руски. Не трябва да се забравят и обичаните от пловдивчани зони за отдих парк „Лаута”, парк „Отдих и култура” и парк „Белите брези”. С връзка към програма LIFE на ЕС общината се интересува от партньорства за работа по проекти , свързани с естественото развитие на защитените територии и подобряване състоянието на биологичното разнообразие; подобряване на инфраструктурата за достъпност на гражданите в природния ландшафт на забележителностите - Данов хълм , Младежки хълм и Хълма на Освободителите; реализацията на проекти с грижа към условията в природните местообитания по протежението на Марица река за опазване на видовото разнообразие в градската околна среда; повишаване на общественото осъзнаване за значимостта на биологичното разнообразие и ползите, идващи от екосистемите. Общината също така е ентусиазирана да приложи иновативни мерки по въпроса за намаляване и защита от градския шум. Община Пловдив има значителен опит в международно сътрудничество по различни проекти на ЕС . http://www.plovdiv.bg/item/projects/completed_projects/
Референции на проекта

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!