Обща информация

Организация МАГИСТЕРИУМ ООД
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Управление на околната среда и информация
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
MAGISTERIUM Ltd has the pleasure of maintaining a core of highly professional experts with managerial and administrative long-term experience gained in central and local administrations and/or in leading companies. Our experts usually work in small, dynamic teams formed particularly to address the technical and expert knowledge needed to perform the assigned tasks. Because of that, the company is able to propose an adequate to the needs services and to reach our clients expectations. The company has created with the conviction and philosophy that each of our Beneficiaries is also our partner to whom we deal with professionalism and honesty. The implementation of each our contract starts with awareness of problems and clarification of expectations, thus we manage to plan an adequate approach and measures that satisfy or even exceed the expectations of our Beneficiaries. During the last year, we had the pleasure and privilege to achieve more than 15 certificates from our Employers issued for successful implemented services. These services ware related to project proposals preparation and management, preparation of regional and municipal documents, development of dispersion models of atmospheric air pollution, Municipal Environment protection programs, Waste management programs, technical specifications, risk assessments, financial consultations, preparation of Municipality Program for air protection and many others. To improve the quality of our services since 2016 we have successfully implemented ISO9001:2015 and ISO14001:2015 standards.
Описание на организацията и опита (на български)
Дружеството има удоволствието да поддържа ядро от специалисти с висок професионализъм и дългогодишен експертен, управленски и административен опит, придобит в централната и местни администрации или във водещи частни компании. Всеки от тях познава до съвършенство изискванията на националното и европейско законодателство, както и най-добрите практики и подходи за реализация на възлаганите задачи и предизвикателства. Експертите ни обикновено работят в малки динамични екипи, които се сформират в зависимост от техническите и експертни знания, необходими за изпълнението на задачите. По този начин съумяваме да постигнем очакваните резултати своевременно и ефикасно. Дружеството е създадено с убеждението и философията, че всеки наш Възложител е и наш партньор към който се отнасяме с професионализъм и коректност. Показател за добрата ни работа е и отправената от ИЦНКМ през последните три години покана за получаване на сертификат „Коректна Фирма“ Изпълнението на всеки договор стартираме с осъзнаване на проблемите и изясняване на очакванията, като по този начин съумяваме да планираме адекватен подход и мерки, удовлетворяващи и дори надхвърлящи очакванията на Възложителя. През последната година имахме удоволствието и привилегията да получим повече от 15 удостоверения за добро изпълнение от своите Възложители, издадени за успешно реализирани услуги, свързани с подготовката на дисперсни модели на замърсяването на атмосферния въздух, разработване на общински програми за опазване на околната среда, подготовка на проектни предложения, разработване на технически спецификации, оценка на риска, финансови консултации, подготовка на регионална и общински програми за управление на отпадъците и много други. За подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, дружеството е сертифицирано по ISO9001:2015 и ISO14001:2015.
Референции на проекта

МАГИСТЕРИУМ ООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!