Обща информация

Организация Сдружение "Мисия, Иновации, Предприемачество"
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Не
Ключови думи
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
The association is newly established, but has already submitted and approved a project proposal from a local initiative group - Gotse Delchev - Garmen - Hadjidimovo under measure 7 "Preservation and promotion of local identity, cultural, historical and natural heritage", called "on Gor.Kanina". Precipitation intensity - 100%. Current status in DF "Agriculture" - "Evaluation". The signing of a subsidy contract is expected. The association was created to work for public benefit. The association was created by people with extensive experience in various fields - consultants (development and management of projects, evaluation of project proposals), entrepreneurs, artists and community center workers. Analytically, its objectives are: - supports the development of the region in the field of competitiveness, protection of the environment and natural resources, improvement of the quality of life and diversification of economic activities; - creates and develops new, better services for SMEs in accordance with the needs of the local population/community; - Supports, activates and expands transnational and cross-border interaction by participating in the creation and development of cooperation networks; - contributes to increasing local capacity and knowledge in the region - works to improve the competitiveness of typical local products; - It helps to increase the competitiveness of the industrial sector in the region, including tourism - increases the educational level of the population by actively involving local communities in forms of continuing education for adults; - Supports the sustainable development of regional industries and local communities through innovative technologies, business excellence and social entrepreneurship - Contributes to the preservation of the Bulgarian cultural heritage and expansion of the exchange of information - affirms the criteria for science and conservation in the management and interpretation of cultural heritage - implements projects for the integration of minorities and disadvantaged groups in the local community. - Approval of ethical and scientific standards - Supports and develops professional education
Описание на организацията и опита (на български)
Сдружението е новоучредено, но вече има подадено и одобрено проектно предложение от местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по мярка 7 „Съхраняване и популяризиране на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство“, наречена „на гор. .Канина". Интензивност на валежите - 100%. Актуално състояние в ДФ "Земеделие" - "Оценка". Очаква се подписването на договор за субсидиране. Сдружението е създадено да работи в обществена полза. Сдружението е създадено от хора с богат опит в различни сфери – консултанти (разработване и управление на проекти, оценка на проектни предложения), предприемачи, художници и читалищни дейци. Аналитично неговите цели са: - подпомага развитието на региона в областта на конкурентоспособността, опазването на околната среда и природните ресурси, подобряването на качеството на живот и диверсификацията на икономическите дейности; - създава и развива нови, по-добри услуги за МСП в съответствие с нуждите на местното население/общност; - Подпомага, активира и разширява транснационалното и трансграничното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; - допринася за увеличаване на местния капацитет и знания в региона - работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти; - Помага за повишаване на конкурентоспособността на индустриалния сектор в региона, включително туризма - повишава образователното ниво на населението чрез активно включване на местните общности във форми на продължаващо обучение за възрастни; - Подпомага устойчивото развитие на регионалните индустрии и местните общности чрез иновативни технологии, бизнес постижения и социално предприемачество - Допринася за опазване на българското културно наследство и разширяване на обмена на информация - утвърждава критериите за наука и опазване при управлението и интерпретацията на културното наследство - реализира проекти за интеграция на малцинства и групи в неравностойно положение в местната общност. - Утвърждаване на етични и научни стандарти - Подпомага и развива професионалното образование
Референции на проекта

Сдружение "Мисия, Иновации, Предприемачество"

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!