Обща информация

Организация НАционален цнетър по обществено здраве и аналлизи
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Образователна и/или изследователска институция
Описание на организацията и опита (на английски)
The National Center of Public Health and Analyses (NCPHA) is a structure within the national healthcare system and carries out activities for protecting public health, promoting health and preventing diseases, providing information for healthcare management. In conformity with its main activities for the purpose of protecting and promoting health the NCPHA examines the population's health status and the relationship with environmental factors and living conditions; conducts epidemiological surveys and evaluates risk factors for chronic non-communicable diseases; participates in the development, coordination and performance of national programmes and action plans as well as in international research programmes oriented to strengthening public health (including mental, reproductive and sexual); carries out intervention activities, training workshops and publishes information and methodical materials; assesses exposure and health risk for the population from the impact of biological, chemical and physical hazards on the ambient and working environment as appropriate recommendations have been prepared; conducts monitoring on nutrition and nutritional status of the population and develops Manuals for nutrition of target population groups.
Описание на организацията и опита (на български)
В съответствие с основните си дейности по опазване и промоция на здравето, Центърът изследва здравния статус на населението и връзката му с факторите на озаобиклащата средата и условията на живот; провежда епидемиологични проучвания и оценка на факторите на риска за хроничните незаразни болести; участва в разработването, координирането и изпълнението на национални програми и планове за действие, както и в международни изследователски програми, насочени към укрепване на общественото здраве /включително психично, репродуктивно и сексуално/; провежда интервенционни мероприятия, обучителни семинари и издава информационни и методични материали; извършва оценка на експозицията и здравния риск за населението от въздействието на биологични, химични и физични вредности в околната и работна среда, и в храни, като изготвя съответни препоръки; мониторира храненето и хранителния статус на населението и разработва ръководства за хранене на определени групи от населението.
Референции на проекта

НАционален цнетър по обществено здраве и аналлизи

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!