Обща информация

Организация ДИАЛ ООД
Области, представляващи интерес
 • Природа и биоразнообразие
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
DIAL is a laboratory with over 65 years of history and experience in researching and monitoring the components of the environment (water, soil, vegetation, etc.). We have experience in radiation monitoring and radiation protection of environmental factors, nuclear facilities (Kozloduy NPP), as well as experience in eliminating the consequences of uranium mining in Bulgaria. Our interests are related to environmental and radiation protection, the circular economy and renewable energy sources and we are ready to cooperate in the listed categories.
Описание на организацията и опита (на български)
ДИАЛ е лаборатория с над 65 годишна история и опит в изследването и мониторинга на компонентите на околната среда (вода, почва, растителност и др.). Имаме опит в радиационния мониторинг на факторите на околната среда, ядрените съоръжения (АЕЦ Козлодуй), както и опит в ликвидирането на последствията от уранодобива в България. Нашите интереси са свързани с опазването на околната среда и радиационна защита, кръговата икономика и възобновяеми енергийни източници и сме готови да си сътрудничим в изброените категории.
Референции на проекта

ДИАЛ ООД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!