Обща информация

Организация Община Козлодуй
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • птици
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
The municipality of Kozloduy is situated in Northwestern Bulgaria, in the Danube river valley, right next to the river side. There are four protected areas from Natura 2000 ecological network. Protecting nature and ensuring healthy environment are our priorities. We are mostly interested in projects aiming waste prevention, separate waste collection, recycling and applying best practices in waste management. Sustainable mobility and preventing air pollution is another priority of us. We are also interested in participating in projects aiming biodiversity, water and soil conservation.
Описание на организацията и опита (на български)
Община Козлодуй е разположена в Северозападна България, в Дунавската равнина, точно до брега на реката. Има четири защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Опазването на природата и осигуряването на здравословна околна среда са наши приоритети. Прояваваме основен интерес към проекти, целящи предотвратяване образуването на отпадъци, разделно събиране, рециклиране и прилагане на най-добрите практики в управлението на отпадъците. Устойчивата мобилност и предотвратяване замърсяването на въздуха са друг наш приоритет. Интересуваме се и от участие в проекти за опазване на биоразнообразието; водите и почвите.
Референции на проекта

Община Козлодуй

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!