Обща информация

Организация Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
RDA BSC SMEs (Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sizes Enterprises) more than 25 years is your partner in the fields of: regional development improvement of the economic environment creating a local mechanisms for development and support of the businesses (micro, small and medium-sized enterprises), government and administration (at national, regional, municipal and local level) and NGOs sectors. RDA BSC SMEs - Plovdiv is an active participant in the process of creating the regional economic development and innovation policies, social entrepreneurship, green infrastructure and energy efficiency, vocational education and development of labour market, historical and cultural heritage and tourism, in the development of regional and municipal development plans and strategies, regional innovation strategies, communication strategies and others. Participation in regional, district and municipal development councils, councils for cooperation and tripartite councils at regional, district and municipal levels, in national and international networks. RDA BSC SMEs - Plovdiv was established in 1996 as a non-governmental, non-profit organization, and is registered in Bulgaria under the new Act for non-profit organizations with socially useful activities. Founders and members of RDA BSC SMEs - Plovdiv are municipalities, associations of employers, universities, enterprises and physical persons such as: Municipality of Plovdiv Municipality of Plovdiv - Central Region Municipality of Karlovo Municipality of Kaloyanovo Municipality of Parvomai Municipality of Rodopi Industrial Association - Plovdiv Chamber of Commerce and Industry – Plovdiv University of Food Technologies –Plovdiv Plovdiv University Technical University –Sofia– Branch Plovdiv Medical University – Plovdiv University of Security and Economics – Plovdiv and etc.
Описание на организацията и опита (на български)
АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) е вече 25 години вашият партньор в областта на: регионалното развитие подобряването на икономическата среда Изграждането на местни механизми за развитие и подпомагане на бизнес-сектора (микро, малки и средни предприятия), администрацията (национална, регионална, места и общинска) и неправителствения сектор (гражданското общество). АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи. АРР БЦ МСП - Пловдив е регистрирана като нестопанска организация през м. февруари 1996 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Сред съучредителите, членовете и почетните членове на АРР БЦ МСП - Пловдив са общини, работодателски организации, университети, фирми и физически лица като: Община Пловдив Община Пловдив, район Централен Община Карлово Община Калояново Община Първомай Община Родопи Стопанска асоциация – Пловдив Търговско-промишлена камара – Пловдив Университет за хранителни технологии – Пловдив Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Технически университет София - филиал Пловдив Медицински университет - Пловдив Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив и др.
Референции на проекта
We have relevant experiences in INTERREG EUROPA and INTERREG Danube programmes. For more information please visit our website www.rda-bg.org

Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!