Пет проекта от България с финансиране по Програма LIFE

09 февруари 2022 | 17:25

Общо пет проекта от България са финансирани по обявени покани през 2020 г.

Проектът на Българското дружество за защита на птиците „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE for Falcons) със срок за изпълнение до 2026 г. цели увеличаване на популацията на ловния сокол в България и Южна Румъния. Ще бъдат установени основните антропогенни заплахи за вида, ще се подобри хранителната база и гнездовите местообитания, като местата за гнездене ще се увеличат в дългосрочен план чрез засаждане на дървета и поставяне на платформи за гнездене. С проекта ще се изгради сътрудничество с ключови групи от местни поддръжници и ще се повиши тяхната информираност, както и ще се разпространят опит и добри практики за подпомагане на възстановяването на ловния сокол и местни видове дребни бозайници. Дейностите по проекта ще обхванат общо 28 защитени територии от Натура 2000 в България и Южна Румъния. Повече информация за проекта може да намерите тук и тук

Проект „Опазване на застрашени видове птици чрез реконструкция на опасни въздушни електропроводи около Бургаските езера“ (Life safe grid for Burgas) на Eлектроразпределение Юг ЕАД цели да се постигне предотвратяване на смъртността на световно застрашени видове птици, предизвикана от сблъсък или токов удар с въздушни електропроводи по един от главните миграционни маршрути на птиците - Виа Понтика. До 2026 г. по проекта е предвидено да се извършат проучвания за защитени видове птици, да се изготви ГИС база данни, да се положат 52 km въздушни електропроводи подземно, да се обезопасят чрез защитни изолации 96 km въздушни електропроводи, както и да се изградят 18 трафопоста и 1 възлова станция и да се монтират над 2 000 бр. светлоотразителни маркери (дивертори). Основните защитени зони за птиците, за които ще има принос изпълнението на проекта са Бургаско езеро, Поморийско езеро, Атанасовско езеро и Мандра-Пода. Кратка информация за проекта може да намерите тук.

С изпълнението на проект с наименование „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ (LIFE WATEROIL) на Лукойл Нефтохим Бургас се цели да се внедри иновативна технология, която ще позволи използваната вода в технологичните процеси да се пречиства и използва отново. Така ще се постигне ограничаване използването на прясна вода от Мандренското езеро за технологични нужди и ще се опазят природните ресурси. Иновационното проектно решение ще е база за насърчаване неговото използване в други рафинерии и други сектори на индустрията. Повече информация за обхвата на проекта може да намерите тук.

Две проектни предложения от България са получили финансиране по покана към неправителствения сектор (NGO4GD) за укрепване на капацитета му за мобилизиране и подобряване участието на гражданското общество с цел принос към изпълнението на Европейския зелен пакт. И двете са с хоризонт на изпълнение до 2023 г.

ВВФ България с проектно предложение „Да направим Европейския зелен пакт, наистина зелен за България“ (LIFE EGD4BG) цели разработване и прилагане на средносрочна стратегия на WWF за застъпничество за климата до 2025 г. и на план за действие към нея с фокус ускоряване изпълнението на целите на Европейската зелена сделка в България. С проекта ще се мобилизира подкрепата на политици, представители на институциите, широката общественост и младежи. Ще се проследява прилагането на Европейската зелена сделка, NextGenerationEU, Националния план за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и инструментите за финансиране на програмата на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. За повече информация тук.

Проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) на Клуб „Икономика“ 2000 ще повиши познанията на гражданските организации и бизнеса относно кръговата икономика и тяхната мотивация и участие в обществения диалог по ключови документи и теми на национално ниво, свързани с кръговата икономика. С проекта се цели да се катализира промяна в поведението и прилагане на устойчиви модели за кръгова икономика сред заинтересованите страни. Повече информация за проекта тук.

Пожелаваме успех на екипите и много съмишленици в каузата за опазване на околната среда, част от общото европейско богатство!