Приет е новият Регламент по програма LIFE 2021 г.- 2027 г.

13 май 2021 | 16:15

Новият Регламент по програма LIFE за периода 2021 г. – 2027 г. вече е факт.

Финансовата рамка е в размер на 5,432 милиарда евро, което е с 50% повече от бюджета за предходния период. Увеличението е съобразено със заложените мерки в дългосрочния бюджет на ЕС и инструмента за възстановяване Next Generation EU, които предвиждат поне 30 % от общите разходи на Съюза да допринасят за цели, свързани с климата.

Програмата отново е структурирана в две области – околна среда и действия по климата, всяка от които обхваща по няколко подпрограми: природа и биоразнообразие; кръгова икономика и качество на живот; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; като е включена и изцяло нова подпрограма: преход към чиста енергия.

Финансирането ще бъде насочено към проекти, свързани с най-добрите технологии, практики и решения, разработени на местно, регионално или национално ниво. Това включва интегрирани подходи за прилагане на планове за управление на отпадъците, подобряване качеството на въздуха и водата, възстановяване на биологичното разнообразие и морските екосистеми. От тази година LIFE ще подпомага и дейности, свързани с енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Новата програма предвижда опростен и по-гъвкав подход в хода на целия проектен цикъл. Бенефициенти могат да бъдат публични или частни организации, неправителствени или образователни организации.

Вече 29 години LIFE е единственият финансов механизъм на ЕС, изцяло ориентиран към околната среда и климата. Неговата цел е да допринася за изпълнението, актуализирането и разработването на политиките и законодателството на Съюза в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Досега по програмата са съфинансирани над 5000 проекта и са оползотворени над 6 милиарда евро.

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) поема функцията на управляващ орган по LIFE за периода 2021 г. – 2027 г. 

Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ в Министерството на околната среда и водите е Национално звено за контакт (НЗК) и оказва съдействие на българските кандидати и бенефициенти на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.