Информация за периода 2021-2027 година

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Съгласно член 3 от Регламент (ЕС) № 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 „общата цел на програмата LIFE е да допринесе за преминаване към икономика, която е устойчива, кръгова, енергийноефективна, основана на възобновяема енергия, неутрална и стабилна по отношение на изменението на климата, за опазване, възстановяване и подобряване на качеството на околната среда, включително въздуха, водата и почвата, както и за спиране и обръщане на тенденцията на загуба на биологично разнообразие и за борба с влошаване на състоянието на екосистемите, включително чрез подкрепа за функционирането и управлението на мрежата „Натура 2000“, като по този начин се допринася за устойчивото развитие. Освен това програмата LIFE подкрепя изпълнението на програмите за действие от общ характер, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС“.

 

Управление на програмата:

Програма LIFE се управлява от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“. От 1 април 2021 г. дейността по пряко управление на програмата е делегирана на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), която действа под надзора на посочените главни дирекции на ЕК. Външни екипи от експерти по подбор на проекти, мониторинг и комуникация подпомагат ЕК и CINEA в техните дейности.

 

Нормативна база:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/783 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2021 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0783#d1e1725-53-1

 

Структура на програмата:

Програмата се състои от две области и четири подпрограми, както следва:

1)     област на околната среда, която включва:

а) подпрограма „Опазване на природата и биологичното разнообразие“;

б) подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“;

 

2)      област на действията по климата, която включва:

а) подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“;

б) подпрограма „Преход към чиста енергия“.

 

Бюджет

Съгласно член 5 от Регламент № 2021/783, общият финансов пакет за изпълнението на програма LIFE за периода 2021-2027 г. възлиза на 5 432 000 000 евро.

Индикативното разпределение на сумата е:

а) 3 488 000 000 евро за област „Околна среда“, от които

i) 2 143 000 000 евро за подпрограма „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, и

ii) 1 345 000 000 евро за подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“;

 

б) 1 944 000 000 евро за област „Действията по климата“, от които

i) 947 000 000 евро за подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“, и

ii) 997 000 000 евро за подпрограма „Преход към чиста енергия“.

 

Многогодишни работни програми:

Многогодишните работни програми (МРП) за програма LIFE се приемат от ЕК съгласно специално регламентирана процедура. В рамките на всяка МРП се уточняват:

 • разпределението на средствата за финансиране между приоритетните области, както и различните видове финансиране в рамките на всяка подпрограма;
 • темите на проектите или специфичните нужди, за които има предварително разпределено финансиране за проектите;
 • качествените и количествените резултати, показателите и целите за всяка приоритетна област и всеки тип проект;
 • техническата методология за процедурата за подбор на проектите и критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства;
 • максималните ставки на съфинансиране за допустимите дейности;
 • максималният период на допустимост за изпълнение на проектите;
 • ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения.

 

Първата МРП е приета за срок от четири години и обхваща периода 2021—2024 година. https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-legal-basis/life-multiannual-work-programme-2021-2024_en

Втората МРП ще бъде приета за срок от три години и ще обхваща периода 2025-2027 година.

 

Безвъзмездни средства:

В съответствие с член 11, параграф 2 от Регламента за програма LIFE, могат да се предоставят безвъзмездни средства за различни видове действия: 

1) Стандартни проекти за действия (SAP)

Проекти, различни от стратегически интегрирани проекти, стратегически проекти за опазване на природата или проекти за техническа помощ, които са насочени към постигането на специфичните цели на програма LIFE.

 

2) Стратегически проекти за опазване на природата (SANP)

Проекти, които подкрепят постигането на целите на Съюза в областта на опазването на природата и биологичното разнообразие чрез прилагане на съгласувани програми за действие в държавите членки с цел интегриране на тези цели и приоритети в други политики и финансови инструменти, включително чрез координирано прилагане на рамките за приоритетни действия (РПД), приети съгласно Директива 92/43/ЕИО.

 

3) Стратегически интегрирани проекти (SIP)

Чрез тези проекти се подпомага изпълнението в регионален, многорегионален, национален или транснационален мащаб на стратегии или планове за действие в областта на околната среда или климата, разработени от органите на държавите членки и изисквани от специфично екологично, климатично или съответно енергийно законодателство или политика на Съюза, като същевременно се гарантира участието на заинтересованите страни и се насърчава мобилизирането на най-малко един друг европейски, национален или частен източник на финансиране и координирането с него; 

 

4) Проекти за техническа помощ (TA)

Проекти, които подпомагат подобряването на капацитета за:

 • участие в стандартни проекти за действия;
 • подготовката на стратегически проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти;
 • подготовката за достъп до други финансови инструменти на Съюза или други мерки, необходими за подготовка на увеличаване или възпроизвеждане на резултати от други проекти, финансирани от програма LIFE, нейните предшестващи програми или други програми на Съюза с оглед постигане на целите на програма LIFE.

Такива проекти могат също така да включват изграждане на капацитет, свързан с дейностите на органите на държавите членки за ефективно участие в програма LIFE, така че да се подобри обслужването от страна на националните органи за контакт в ЕС и да се повиши общото качество на представените предложения.

 

5) Други действия (ДД)

Действия, необходими за постигане на общата цел на програма LIFE, включително действия за координиране и подкрепа, насочени към изграждане на капацитет, разпространение на информация и знания и повишаване на осведомеността в подкрепа на прехода към възобновяема енергия и повишена енергийна ефективност.

 

Безвъзмездни средства за оперативни разходи

С безвъзмездни средства за оперативни разходи се оказва подкрепа за функционирането на организации с нестопанска цел, които участват в разработването, изпълнението и прилагането на законодателството и политиката на Съюза и работят предимно в областта на околната среда или действията по климата, включително на енергийния преход, в съответствие с целите на програмата LIFE.

 

Процент на съфинансиране:

 • до 60 % от допустимите разходи за стратегически проекти за опазване на природата, стратегически интегрирани проекти, проекти за техническа помощ, стандартни проекти за действия;
 • до 75% за проекти, финансирани по подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, по-специално свързаните с приоритетни местообитания или видове в рамките на прилагането на Директива 92/43/ЕИО или свързаните с видове птици, разглеждани като приоритетни за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден съгласно член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане на целта за опазване;
 • до 95 % от допустимите разходи за техническа помощ за изграждане на капацитет;
 • до 70% от допустимите разходи за действия с безвъзмездни средства за оперативни разходи.

 

Допустими бенефициенти:

1) Правни субекти, установени в която и да е от следните държави или територии:

i) държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

ii) трета държава, асоциирана към програмата LIFE;

iii) други трети държави, изброени в многогодишната работна програма, посочена в член 18, при условията, установени в параграфи 4 и 5 от настоящия член;

 

2) Всеки правен субект, създаден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

 

Не са допустими физически лица.

Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата LIFE, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие с цел да се гарантира ефективността на мерките, изпълнявани в Съюза.

Правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата LIFE, по принцип покриват разходите за своето участие.

 

Трети държави, асоциирани към програмата LIFE:

Програмата LIFE е отворена за участието на следните трети държави:

1) Членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2) Присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

3) Държави в рамките на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

4) Други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

i) гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза

ii)определя условията за участието в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по програмите;

iii)не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

iv) гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.