Полезна информация

Финансови инструменти:

       1. Финансов инструмент за природен капитал (NCFF)

 

Ръководства:

 1. Ръководство за кандидатстване по приоритетна област околна среда и ресурсна ефективност 2018
 2. Ръководство за кандидатстване по приоритетна област природа и биологично разнообразие
 3. Ръководство за кандидатстване за "традиционни проекти" по програма LIFE за действия по климата
 4. Ръководство за кандидатстване за проекти "Управление и информация, свързани с околната среда" по програма LIFE 2018
 5. Ръководство за оценка на проектни предложения за подпрограма "Действия по климата" 2018
 6. Ръководство за оценка на проектни предложения за подпрограма "Оконла среда" 2018
 7. Приложение X_ Финансови и административни насоки

 

Информационен ден по програма LIFE (26.04.2018) - Презентации

 1. Обща информация за програма LIFE
 2. Успешно подаване на апликационна форма
 3. Близки до пазара проекти (C2M)
 4. Обща финансова информация
 5. Програма LIFE 2014-2020 - Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME)

 

Документи за кандидатстване по покана 2018г.

      1. Пакет документи за проектни предложения "Действия за климата"

      2. Пакет документи за проектни предложения "Околна среда и ресурсна ефективност"

      3. Пакет документи за проектни предложения "Управление и информация свързани с околната среда"

      4. Пакет документи за проектни предложения "Природа и биологично разнообразие"

 

Допълнителна информация:

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/210 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2018 година относно приемането на многогодишната работна програма LIFE за периода 2018—2020 г. (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007