Полезна информация

Ръководства:

  1. Ръководство за кандидатстване по приоритетна област околна среда и ресурсна ефективност 2018
  2. Ръководство за кандидатстване по приоритетна област природа и биологично разнообразие
  3. Ръководство за кандидатстване за "традиционни проекти" по програма LIFE за действия по климата
  4. Ръководство за кандидатстване за проекти "Управление и информация, свързани с околната среда" по програма LIFE 2018

 

Информационен ден по програма LIFE (26.04.2018) - Презентации

  1. Обща информация за програма LIFE
  2. Успешно подаване на апликационна форма
  3. Близки до пазара проекти (C2M)
  4. Обща финансова информация
  5. Програма LIFE 2014-2020 - Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME)

 

Документи за кандидатстване по покана 2018г.

      1. Пакет документи за проектни предложения "Действия за климата"

      2. Пакет документи за проектни предложения "Околна среда и ресурсна ефективност"

      3. Пакет документи за проектни предложения "Управление и информация свързани с околната среда"

      4. Пакет документи за проектни предложения "Природа и биологично разнообразие"

 

Допълнителна информация:

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/210 НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2018 година относно приемането на многогодишната работна програма LIFE за периода 2018—2020 г. (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007