Среща на платформата LIFE за почвите

06 март 2024 | 19:15

От 10 до 11 април 2024 г. два проекта, финансирани по програма LIFE, ще организират събитие, на което експерти по опазване на почвите и заинтересовани страни ще споделят знания и поуки относно опазването, замърсяването и управлението на почвите.

Срещата на платформата LIFE за почвите, организирана съвместно от LIFE NAdapta и LIFE IP Urban Klima 2050, е двудневно събитие, което има за цел да насърчи работата в мрежа, обратната връзка и политическия принос сред заинтересованите страни, участващи в проекти, свързани с опазване на почвите финансирани от програма LIFE. Три други LIFE проекта като LIFE DESERT-ADAPT, LIFE CO2SAND и LIFE FRAC-IN ще вземат участие в двудневният форум.

Срещата ще обхване три основни сектора на почвата: опазване и адаптиране, замърсяване и биоремедиация и управление и смекчаване.

Участниците ще обсъдят и хоризонтални теми като мониторинг на здравето на почвата, изменение на климата, насърчаване на почвената грамотност, икономически възможности и връзка вода-почва. Освен това присъстващите ще бъдат поканени да споделят своя професионален опит, както и предизвикателствата и добрите практики за прилагане на Стратегията на ЕС за почвите и предстоящата Директива за почвите.

 Линк за регистрация: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE_PlatformMeeting_Soils.

След фазата на регистрация ще получите повече подробности за присъственото участие, работните групи и окончателния вариант на дневния ред. Междувременно, ако имате въпроси, можете да ги зададете на riccardo.giandrini@elmen-eeig.eu.

По-долу ще намерите програма на събитието и концепция:

LIFE PM Soils_Draft Agenda

LIFE PM Soils_Concept Note