Три български проекта, финансирани по програма LIFE са финалисти за наградата на Европейската комисия „Натура 2000“

12 април 2022 | 16:09

Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649 на Зелени Балкани обединява усилията на пет основни партньора от четири европейски страни – „Зелени Балкани – Стара Загора“ и Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Проектът цели опазване и възстановяване на черния лешояд в Стара планина и долината на река Струма от една страна и подсилване на възстановената популация на белоглав лешояд в целевите райони от друга страна и свързаните с нея  гнездови условия, хранителна база и ограничаване на заплахите. В резултат от проекта са възстановени белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина.

В рамките на проекта, общо 66 черни лешояда са дарени от Испания, като 51 от тях са пуснати в дивата природа на България. През 2020 година, в дивата природа е излюпен първият черен лешояд.

Проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/

Единственият проект в направление „публичност“ има за цел  цялостна промяна на отношението и обществената информираност за целите и политиките за опазване на природата по отношение на мрежата НАТУРА 2000изпълнява се от Зелени Балкани в партньорство с три различни медии с национално покритие.

Проект LIFE18/NAT/NL/000716 „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ с краткото название „Животът на пеликана“ е международен проект, в който Дирекция на природен парк „Персина“ и Българското дружество за защита на птиците са партньори от България. Основната цел на проекта е опазването на къдроглавия пеликан на Балканския полуостров. Видът е символ на влажните зони и индикаторен вид за състоянието на тези застрашени местообитания. Най-редкият от цялото семейство пеликани, със само девет останали здрави колонии в Европа, но и обединяващ вид, чието опазване е от полза за редица други водолюбиви видове и за биоразнообразието като цяло.

Трите проекта са финалисти сред общо 21, които ще се борят за приз в пет категории – опазване на видовете, опазване на водите, комуникация, социално-икономически ползи и трансгранично сътрудничество. 

 Можете да подкрепите своя фаворит до 27 април на следния линк: https://bit.ly/3N3Tghk.

Националното звено за контакт по програма LIFE пожелава успех на финалистите!