Въпроси и отговори от проведения информационен ден през месец април 2019 г.

 1. Въпрос : Какво се разбира под <устойчивост на селското стопанство и туризма>. Какво разбира програмата под“И“? Трябва ли да бъдат свързани?

Отговор: Не е необходимо двете теми да са свързани. Програма LIFE позволява финансирането на различни дейности, стига да са добре обосновани. Мерките за адаптация могат да са свързани.

 1. Въпрос: Период на възстановяване на разходите /марж на финансиране, авансово плащане, структура на съ-финансирането – труд, работна заплата, в т.ч. период на отчитане, възстановяване на средства – каква е продължителността на реимбурсиране и продължителност на проектите/?

Отговор: Няма конкретно изискване за продължителност на проектите, средно са от 3 до 5 години, докладва се на различни периоди. Авансовите средства се отпускат по следната схема - 30 %, следва 40% междинно плащане и окончателно плащане в размер на 30% след одобрен окончателен доклад, а ако се касае за дълъг проект, може плащанията да се разпределят на две междинни плащания - 20 % + 20%, и финално плащане в размер на 30% - след приет финален доклад. Сроковете и условията за получаване на авансови и окончателно плащане по проекта са разписани в Договорът (Grant Agreement). Моделът на Договор (Grant Agreement) е предоставен на следния адрес: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life2018_model_grant_agreement_1.pdf .

 1. Въпрос: Дали показаните по време на презентацията теми на проекти са изчерпателни?

Отговор: Предоставените теми на проекти представляват представителна извадка от ръководства за кандидатстване и Многогодишната работна програма 2018-2020, а не изчерпателен списък. Съществуват и случаи, при които конкретна проектна идея не попада в обхвата на предварително зададените проектни теми.  Проектната идея въпреки това може да бъде финансирана по програма LIFE, ако отговаря на целите на програмата и е ясно и логически обоснована.

 1. Въпрос: Организацията има проектна идея в областта на дървена биомаса, свързана с управление и информация в пилотни територии. Към коя подпрограма следва да се причисли проектната идея?

Отговор: Проектната идея може да се обоснове, както в подпрограма „Околна среда“, така и в „Действия по климата“, в подприоритет „Управление и информация“ , ако фокусът на проекта е там.

В случай, че в проекта се предвижда оценка доколко ефективно е устойчивото използване на горите, то това може да е например подготвителна дейност за въвеждане на пилотна технология, като проучването и пилотното тестване могат да бъдат свързани в един проект. Там където програмата не позволява отпускането на техническа помощ, дадена дейност може да бъде включена като „подготвителна“.

 1. Въпрос: В случай, че даден проект не може да попадне в определена тема следва да изберем тази тема, при която дейността ще има най-голяма стойност, или да ги добавим някак си всички, в които има ефект?

Отговор: Трябва да решите в коя подпрограма има принос проектната идея. При одобряването си проектът получава сигнатура – „Околна среда“ / „Действия по климата“ – тази сигнатура остава и при подготовката на пълно проектно предложение и се подава по програмата, която сте избрали при подготовката на идейната концепция. В случаи, в които проектът има допълнителна добавена стойност за друга подпрограма, във формуляра за кандидатстване, при подготовка на пълното проектно предложение, може да се упомене допълнителната му стойност в други области.

 1. Въпрос: Може ли да се прави промяна при партньорите в периода между подадената идейна концепция и продаването на пълно проектно предложение. Има ли партньори, които могат да участват само с финансиране? След като е подаден и спечелен проект, може ли съ-финансиране да се осигури от корпоративен субект и каква е рестрикцията при лога и брандиране?

Отговор: Двустепенното подаване е гъвкаво – може да се променят партньорите, но тази промяна следва да бъде добре обоснована. Ако в хода на проекта се променят партньорите, тогава следва да се подпише допълнително споразумение към договора.

По отношение на съ-финансираща организация - може да бъде избран субект, който да осигури изцяло съ-финансирането, като за него се попълва отделна форма и той не може да участва с допълнителни дейности, както и не може да му се подвъзлагат дейности по реда на приложимото в България законодателство за провеждане на обществени поръчки - Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.

Няма ограничения по отношение на брандирането с лога на корпоративни субекти. Задължително е при брандирането на рекламни материали да е изписано логото на програма LIFE, а в случай, че проекта е в подпограма „Природа и биоразнообразие“, освен логото на програма LIFE, задължително се поставя и логото на NATURA 2000.

 • Въпрос: Когато в проекта има прототип, допустим разход ли е проектирането на прототипа?

 

Отговор: Ако прототипът е бил създаден след датата на подписване за договора за отпускане на средства по програма LIFE, то тогава той се води част от проекта.

 1. Въпрос: Съ-финансирането може ли да бъде труд?

Отговор: Съ-финансирането е само под формата на реални средства.

 1. Въпрос: Как се изчислява ставката за труд – за 1 година назад или има друг метод? При работа по други проекти, как следва да се изчислява методологията за възнагражденията?

Отговор: Разходът за заплати и осигуровки се изчислява за 12 месеца назад и се дели на продуктивно работно време или 1200 часа (индивидуално работно време). По време на отчитането на проекта може да се направи собствена методология, следвайки указанията в Анекс X към Образеца на Грантово споразумение (Annex X to the Model Grant Agreement) Финансово и административно отчитане на проекти по LIFE, но периодът за отчитане на индивидуалната часова ставка е отново за 12 месеца назад.

 1. Въпрос: Има ли определен максимален процент на разходите за персонал като част от общия проект?

Отговор: Няма лимит на процент на разходите за персонал.

 1. Въпрос: Правилото при определяне на индивидуалната часова ставка по Хоризонт 2020 – индивидуална или средна – 1720 часа полезно работно време, важи ли и по Програма LIFE или се изчислява на базата на действителното работно време?

Отговор: Часовата ставка се прави на ниво подготовка на проекта. Категория персонал се определя на ниво проект. Индикативната ставка 1720 часа се използва за индикативна при изчисляване на разходите за персонал при подготовката на проекта. В процеса на изпълнение на одобрен проект по програмна LIFE, следва да се преизчисли индивидуалната ставка за всеки експерт в съответствие с Анекс X или прилагайки собствена разработена от Бенефициента методология.

 1. Въпрос: Допустимо ли е прототип да бъде създаден на базата на вече съществуващи технологии? Трябва ли да бъде създаден и сертифициран специално за целите на проекта?

Отговор: Няма ограничение за това да се използват вече налични технологии. Ако прототипа ще се финансира от проект по програма LIFE е добре да е създаден и сертифициран специално за целите на проекта.

 1. Въпрос: Има ли специални изисквания към НПО?

Отговор: НПО имат равни права с всички други кандидатстващи по Програмата организации.

 1. Въпрос: : Доколко капацитета на кандидатите има значение? В случай, че на граждански договор се наеме лице, което бенефициентът няма в собствената си структура, как се определя неговата ставка?

Отговор: За определяне на всички ставки се следват правилата, които са детайлно разписани в Анекс X Финансово и административно отчитане на проекти.

 1. Въпрос: Прототипът възможно ли е да е дълготраен нематериален актив? Възможно ли е прототипът да се използва като част от технология или промяна на технология, която впоследствие може да се използва за комерсиални цели?

Отговор: Прототипът е дълготраен актив, в зависимост от прототипа може да бъде нематериален или материален актив. Прототипът може да включва промяна на технология и може да се използва за комерсиални цели.

 1. Въпрос: Конфликт на интереси – при закупуването на земя – може ли да се разреши сключването на договори, които са свързани с други лица, заети в проекта?

Отговор: Не е допустимо.

 1. Въпрос: Одитират ли се разходите на непреките разходи?

Отговор: За режийните разходи не се изискват доказателствени документи, но експертите, които осъществяват мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта може да изискат при приключването на проекта доказателствени документи. Трябва да има изградена методика, с която да се докаже, че режийните разходи не са 100% покрити от програма LIFE.

 1. Въпрос: Бюджет за техническо оборудване – уникално оборудване – което е част от друг проект и оборудване, може ли в такъв случай да се приеме, като собствен принос по проекта?

Отговор: Няма как да бъде признат разход направен преди началото на проекта, следователно ползването на оборудване, придобито в изпълнението на друг проект не представлява собствен принос по проекта.

 1. Въпрос: Използването на апаратура не е ли нефинансова дейност?

Отговор: Приносът по програма LIFE не може да бъде нефинансов. Да не се бърка дума закупуване и използване на апаратура. Апаратура придобита в изпълнението на друг проект, може да се използва за изпълнение на целите на проект финансиран по програма LIFE, но това няма да се отчете като собствен принос.

 1. Въпрос: Технологична линия-прототип, направена от стандартни машини, но с нов софтуер - към прототип ли отива или към оборудване?

Отговор: Ако комбинацията от цялото нещо може да бъде наименувано прототип, следователно се приспада към бюджетна категория прототип.

 1. Въпрос Ако апаратурата е закупена и не изцяло изплатена от предходен проект? Има апаратури, които изискват поддръжка , може ли поддръжката да служи като разход?

Отговор Разходът трябва да е направен след началото на проекта. Би следвало да може, но трябва да се аргументира, защо разходите за поддръжка са важни за изпълнение на дейностите по проекта. 

 1. Въпрос: Получаване на разрешение от МОСВ или РИОСВ за въвеждане в експлоатация на разработените нови технологии. В колко от заводите на „Шишеджам“ е въведена новата технология?

Отговор: Проектът приключи наскоро и технологията се използва в една фабрика на Шишеджам. За всяко изменение в технологията на действащо предприятие е необходимо издаване на комплексно разрешително, в съответствие с изискванията на Законът за опазване на околната среда. Всички срокове следва да са планирани добре във времето. Разрешителни и други документи следва да се планират във времето.