Зам.-министър Красимир Живков: Над 34% от територията на България е част от „Натура 2000“

23 май 2018 | 08:16

„Защитените зони в България са общо 340, покриващи 34,4% от територията на страната. Това ни нарежда на едно от челните места в Европа“, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков при откриването на Информационния ден за „Натура 2000“ в МОСВ.

Той обясни, че България е една от най-богатите на биологично разнообразие държави в Европа. На площ от 111 хил. кв. км е съсредоточено изключително голямо биологично разнообразие в три биогеогеографски района – Черноморски, Континентален и Алпийски. „Нашият принос към мрежата „Натура 2000“ се изразява в опазването на 90 типа хабитати, важни местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви“, допълни Красимир Живков.

Зам.-министърът заяви, че програмата LIFE е затвърдила своите позиции като един от основните инструменти,  подпомагащ изпълнението и прилагането на политиките в областта на околната среда и климата. Доказателство за това са все по-нарастващият интерес към програмата и увеличаването на броя на бенефициентите.

На днешното събитие бяха представени мерките, свързани с „Натура 2000“ по оперативни програми „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство. Бяха представени и приоритетни теми за финансиране, свързани с  „Натура 2000“ по програма  LIFE. Представени бяха и добри практики по успешно реализирани проекти с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. 

На Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май, България отбелязва за втора поредна година Европейския ден на мрежата „Натура 2000“, който съвпада и с отбелязването на 26-годишнината от създаването на програма LIFE на ЕС. На 21 май 1992 г. е одобрена Директивата за местообитанията на ЕС, която заедно с Директивата за птиците (одобрена през 1979 г.) става основа за изграждане на мрежата. Днес “Натура 2000“ се състои от повече от 27 000 обекта на територията на ЕС и моретата, които допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Презентации от деня "Натура 2000":

1. Програма за развитие на селските райони

2. Програма за морско дело и рибарство

3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

4. Оперативна програма „Околна среда“

5. Програма LIFE на ЕС