Целенасочената политика на МОСВ доведе до пробив и активно включване на общини и местни общности по програма Лайф на Европейски съюз

27 юни 2018 | 16:04

На 14.06.2018 г. изтече срокът за подаване на проектни предложения по покана 2018 г.  за подпрограма „Околна среда и ресурсна ефективност“ на Програма LIFE на Европейски съюз.

Отчетено е значително повишение на броя на подадените проектни предложения от България по поканата за подбор за 2018 г. за подпрограма „Околна среда и ресурсна ефективност“.

По данни на Европейската агенция за малки и средни предприятия (EASME) от държавите-членки са получени над 1000 идейни концепции по тази подпрограма на LIFE, в сравнение с 602 проекта през предходната година по същата подпрограма. Данните относно получените проектни предложения са в процес на обработка от EASME, но по първоначални анализи 22 страни членки на Европейския съюз са повишили броя на подадените проектни предложения спрямо предходните години, като със забележителни резултати могат да бъдат отличени пет от тях– България, Франция, Германия, Австрия и Словения.

Идейните концепции на подадените проектни предложения са насочени към изпълнение на мерки в областта на околната среда и ресурсната ефективност, природа и биологично разнообразие и управление и информация, свързани с околната среда.

За първи път местните общности и съответните им административни звена се включиха активно с подаване на проектни предложения. Програма Лайф е инструмент, чрез които местните общности могат да се възползват от богатството на района, в който живеят и да изпълнят мерки, свързани с подобряване на средата на живот и опазване на богатото ни природно наследство.

Министерство на околната среда и водите провежда политика по насърчаване и подпомагане на потенциалните бенефициенти чрез предоставяне на информация и разяснения по програмата.

През настоящата година са проведени 11 на брой обучителни и разяснителни срещи, а до края на годината предстоят допълнителни такива, както и събития, свързани с установяване на международни партньорства.

Към анализа на подадените проекти за 2018 г. не са включени проектните предложения по подпрограма „Действия по климата“, за които все още процесът на кандидатстване е отворен до 12 Септември, 2018 г. Информация относно документите за кандидатстване по подпрограма „Действия по климата“ може да намерите тук.