Обмяна на опит в Дания

04 април 2018 | 14:51

През м. март се проведе учебно посещение за обмяна на опит в рамките на проект LIFE14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG, за повишаване на капацитета на експертите, отговорни за управлението на програма LIFE в България.

По време на визитата, Дания представи визията си за интегрирани решения за устойчиво развитие  в областта на енергетиката, климата и околната среда. 

НЗК-Дания представи всички аспекти на изпълнението на програма LIFE на територията си. Две се отговорните министерства - Министерство на околната среда и храните (чрез Агенция за опазване на околната среда към него) – национално звено за контакт по под-програма „Околна среда“ на LIFE и Министерството на климата, енергетиката и сградите - национално звено за контакт по под-програма „Действия за климата“ на LIFE. Тези звена подпомагат бенефициентите при разработване на проекти в четири групи – природа; околна среда; адаптация към климатичните промени и смекчаване на климатичните промени. Методическата подкрепа се изразява в организирането на информационни дни, семинари и телефонни консултации. До сега по програма LIFE  са съфинансирани 95 проекта.

Посетени бяха и действащи проекти по програма LIFE, свързани с интегрирано управление на водите и адаптация по изменение на климата по речни участъци; изпълнение на общински планове за адаптация към изменението на климата; управлението на природата като отделен отрасъл на земеделието; възстановяване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на блата – ценни местообитания на видове.