Покана 2017

На 28.04.2017 г. Комисията обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2017 г., в която се подчертава ангажираността на програмата за подкрепа на проекти, които имат за предмет опазване на околната среда и справяне с последиците от изменението на климата.

Общият индикативен бюджет по Покана 2017 е 373 145 000 евро, разпределени както следва:

 • 290 895 000 евро за подпрограмата „Околна среда";
 • 82 430 000 евро за подпрограмата „Действия по климата".

Най-малко 55% от бюджетните средства, отпуснати за проекти, финансирани чрез безвъзмездни средства за дейности по подпрограмата „Околна среда", са предназначени за проекти, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2017:

 • Подпрограма Околна среда":
 • традиционни проекти;
 • подготвителни проекти;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.
 • Подпрограмата Действия по климата":
 • традиционни проекти;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

В тазгодишната покана акцентът е върху т.нар. проекти близки до пазара , т.е. проекти, които предлагат нови решения с ясни екологични и / или климатични ползи и които имат ниво на техническа и търговска готовност, позволяващо им да приложат решенията си на пазарните условия в близко бъдеще.

 

Допустими бенефициенти:

Проектни pредложения могат да се подават от юридически лица (образувания), регистрирани в ЕС:

 • Държавни органи,
 • Частни организации:
 • търговски (с изкл. на ЕТ);
 • нетърговски (вкл. НПО).