Покана за представяне на проектни предложения по програма LIFE 2019

Уважаеми бенефициенти,

Днес 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

 

Програма LIFE е Европейска програма за околна среда и действия в областта на климата с действие за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Програмата е структурирана в  две подпрограми: подпрограма „Околна среда“ и подпрограма „Действия по климата“, всяка от които има по три приоритетни области:

Подпрограма „Околна среда“

 • Околна среда и ресурсна ефективност
 • Природа и биоразнообразие
 • Управление и информация, свързани с околната среда

Подпрограма „Действия по климата“

 • Смекчаване на изменението на климата
 • Адаптация към изменението на климата
 • Управление и информация, свързани с климата

 

- 75% от общото финансиране по LIFE е за подпрограма „Околна среда“ – финансират се проекти за опазване на природата, по-специално в областите биологично разнообразие, местообитания и видове, въздух, химикали, зелена и кръгова икономика, промишлени аварии, отпадъци, вода и градска среда и др.;

- Останалите 25% от финансирането са за подпрограма „Действия по климата" – финансират се проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, земеделието, земеползването и управлението на торфища и др.

Обхват и приоритетни типове проекти на Покана 2019:

Подпрограма „Околна среда:

 • традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация, свързани с околната среда;
 • подготвителни проекти;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

Подпрограма „Действия по климата":

 • традиционни проекти – смекчаване, адаптация, управление и информация, свързани с климата;
 • интегрирани проекти;
 • проекти за техническа помощ.

 

Поканата за набиране на проекти е отворена от 4 април 2019 г, като се набират предложения в зависимост от типа проекти, както следва:

 

Подпрограма/тип проект

 

Индикативни крайни срокове

Околна среда

 

Традиционни проекти за околната среда и ресурсната ефективност

17 юни 2019

Традиционни проекти за природата и биоразнообразие

19 юни 2019

Интегрирани проекти

5 септември 2019

Техническа помощ

8 юни 2019

Подготвителни проекти

Ще бъде обявен

Изменение на климата

 

Традиционни проекти за смекчаване на изменението на климата

Септември 2019

Традиционни проекти за адаптиране към изменението на климата

Септември 2019

Традиционни проекти по управление и информация, свързани с климата

Септември 2019

Интегрирани проекти

5 септември 2019

Техническа помощ

8 юни 2019

 

 Допустими бенефициенти:

Проектни предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС:

 • Държавни органи,
 • Частни организации:
 • Търговски (С Изкл. На Ет);
 • Нетърговски (вкл. НПО).

Можете да кандидатствате по проекти както самостоятелно, така и с партньорски организации от страната и чужбина.

Как се кандидатства:

Грантове за традиционни проекти - за подаването на традиционни проекти следва да използвате уеб приложението eProposal.

Подпрограмата „Околна среда“ има двуетапна процедура за кандидатстване:

 1. 1-во трябва да се представи идейна концепция от 10 страници.
 2. Ако концепцията достигне до втория етап, се представя пълно проектно предложение въз основа на обратната връзка от програма LIFE.

Подпрограмата „Действия по климата“ следва едностепенна процедура за кандидатстване, което означава, че трябва да се представи пълно проектно предложение от самото начало.

Грантове за интегрирани проекти – следва се двуетапна процедура за кандидатстване при двете подпрограми – „Околната среда“ и „Действия по климата“:

 1. Представя се идейна концепция;
 2. Ако концепцията е успешна, се представя пълното проектно предложение.

Идейната концепция, проектното предложение и необходимите приложения към интегрираните проекти следва да се представят в електронен вариант на  CD-ROM, DVD или USB носител, придружени с подписано придружително писмо /за всички останали типове проекти следва да се използва платформата eProposal/.

Повече информация  може да намерите https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply или на интернет страницата на програма LIFE за България http://www.life-bulgaria.bg/  

На Вашето внимание представяме пакета от документи за кандидатстване по двете подпрограми на Програма LIFE 2019:

 life2019_environment_resource_efficiency_package

life2019_nature_and_biodiversity_package

life2019_environmental_governance_and_information_package

life_2019_climate_action_package

life_2019_integrated_projects_package

 

За допълнителна информация може да се свържете с националноto звено за контакт по програма LIFE за България в МОСВ на следния адрес: lifencp@moew.government.bg