Успешно приключи проект CAPTA BG

Кратък отчет (Layman report) по проект CAPTA BG, реализиран с финансовата подкрепа на програма LIFE. 

Отчета може да бъде намерен тук: