Обща информация

Организация denkstatt България
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Да
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
denkstatt Bulgaria is a reliable partner on the issues of resource efficiency, integrating the principles of the circular economy and reducing the unfavorable environmental impacts. We prepare reports, strategies and studies in the field of sustainable business development; socio-economic assessments; evaluations of environmental policies, programs and projects; environmental and energy management systems; greenhouse gas inventory; life cycle assessment of products; nature protection; stakeholder management; data management in the field of the environment; investments in local communities, etc.
Описание на организацията и опита (на български)
denkstatt България е надежден партньор по темите за ресурсна ефективност, интегриране на принципите на кръговата икономика и намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Изготвяме доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото бизнес развитие; социално-икономически оценки; оценки на екологични политики, програми и проекти; системи за управление на околната среда и енергията; инвентаризация на парникови газове; оценка на жизнения цикъл на продукти; опазване на природата; управление на заинтересовани страни; управление на данни в областта на околната среда; инвестиции в местните общности и прочие.
Референции на проекта

denkstatt България

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!