General information

Organization Български експерти за регионално развитие
Area of interest
  • Nature and Biodiversity
  • Environment and Resource Efficiency
  • Environmental Governance and Information
  • Climate Change Adaptation
  • Climate Governance and Information
  • Integrated Projects
  • Climate Change Mitigation
Are you interested in international projects?
Yes
Keywords
  • environment
  • birds
  • air
Country
Bulgaria
Type of cooperation
Associated beneficiary
Coordinating beneficiary
Expert
Have you already participated in LIFE project?
No
Legal status
Private non-commercial (including NGOs)
Description of organisation and experiences (in English)
The non-governmental organization "Bulgarian Experts for Regional Development" is an independent Bulgarian organization that works in partnership with governmental, non-governmental, international organizations and individuals to strengthen the private sector, democratic institutions in the country and civil society by carrying out the following activities: - Projects and programs for regional, economic and social development; - Events for the protection of youth ideas and sports; - Participation in forums related to attracting foreign companies to start their activities in Bulgaria; - Charitable events and acts; - Business, entrepreneurship and technology; Activities and experience: 1. Platform "Citizens of the neighborhood" -5 offices by regions, GC information centers -Own platform / site, a network of pages in social networks with 500,000 followers from the region -Access of citizens to experts in various fields -Member mass 2. Social cuisine - Daily support for people in need - Distribution of a network together with "Citizens of the neighborhood" 3. Event calendar - Established annual platform for events - Annual program for cultural, sports and business events - Conducting neighborhood activities and events to improve the environment and the community 4. Organizing and conducting sports, cultural and environmental events, volunteer activities - Conducting activities with competition and / or volunteering character - Gamification of activities 5. Trainings, seminars, conferences, expert councils, project workshops - Conducting trainings through formal and informal methods - Issuance of certificates II. Support for youth activities 1. Youth center for shared space - Providing a working environment - Attracting young proactive people to the development of projects of BERR 2. Event calendar - Created an annual platform for events - Annual program for cultural, sports and business events - Conducting neighborhood activities and events to improve the environment and the community 3. Organizing and conducting sports, cultural and environmental events, volunteer activities - Conducting activities with competition and / or volunteering character - Gamification of activities 4. Trainings, seminars, conferences, expert councils, project workshops - Conducting trainings through formal and informal methods - Issuance of certificates III. Support for small and medium business 1. Event calendar - Created an annual platform for events - Annual program for cultural, sports and business events - Conducting neighborhood activities and events to improve the environment and the community 2. Trainings, seminars, conferences, expert councils, project workshops - Conducting trainings through formal and informal methods - Issuance of certificates 3. Accelerator programs Attracting Startup Investments Business Angel Club - Introducing investors to business projects and ideas - Business access to experts and trained staff
Description of organisation and experiences (in Bulgarian)
Описание: Неправителствената организация „Български Експерти за Регионално Развитие“ е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, демократичните институции в страната и гражданското общество, чрез реализиране на следните дейности: Проекти и програми за регионално, икономическо и социално развитие; Събития за насърчаване развитието на младежките идеи и спорта; Участие във форуми свързани с привличане на чуждестранни компании, които да стартират своята дейност в България; Благотворителни мероприятия и актове; Бизнес, предприемачество и технологии; Дейности и опит: I. Организиране и подкрепа на социални и обществени дейности II. Подкрепа на младежки дейности III. Подкрепа на малък и среден бизнес I. Организиране и подкрепа на социални и обществени дейности 1.Платформа “Граждани на квартала” - 5 офиса по райони, информационни центрове ГК - Собствена платформа/сайт, мрежа от страници в социалните мрежи с 500,000 последователи от региона - Достъп на гражданите до експерти в различни области - Члеснка маса 2.Социална кухня - Ежедневна подкрепа за хора в нужда - Разпределение на мрежа съвместно с “Граждани на квартала” 3. Събитиен календар - Създадена годишна платформа за събития - Годишна програма за културни, спортни и бизнес събития - Провеждане на квартални дейности и събития за подобряване на средата и общността 4. Организиране и провеждане на спортни, културни и екологични събития, доброволчески дейности - Провеждане на дейности със състезателен и/или доброволчески характер - Геймифициране на дейности 5. Обучения, семинари, конференции, експертни съвети, работни срещи по проекти - Провеждане на обучения чрез формални и неформални методи - Издаване на сертификати II. Подкрепа на младежки дейности 1. Младежки център за споделено пространство - Осигуряване на работна среда - Привличане на млади проактивни хора към разработването на проектите на БЕРР 2. Събитиен календар - Създадена годишна платформа за събития - Годишна програма за културни, спортни и бизнес събития - Провеждане на квартални дейности и събития за подобряване на средата и общността 3. Организиране и провеждане на спортни, културни и екологични събития, доброволчески дейности - Провеждане на дейности със състезателен и/или доброволчески характер - Геймифициране на дейности 4. Обучения, семинари, конференции, експертни съвети, работни срещи по проекти - Провеждане на обучения чрез формални и неформални методи - Издаване на сертификати III. Подкрепа на малък и среден бизнес 1. Събитиен календар - Създадена годишна платформа за събития - Годишна програма за културни, спортни и бизнес събития - Провеждане на квартални дейности и събития за подобряване на средата и общността 2. Обучения, семинари, конференции, експертни съвети, работни срещи по проекти - Провеждане на обучения чрез формални и неформални методи - Издаване на сертификати 3. Акселераторски програми Привличане на Стартъп инвестиции Бизнес ангелски клуб - Запознаване на инвеститори с бизнес проекти и идеи - Достъп на бизнеса до експерти и обучени кадри
Project references

Български експерти за регионално развитие

Contact information

Contact data and description are visible only to registered members!