General information

Organization Българска Фондация Биоразнообразие
Area of interest
  • Nature and Biodiversity
  • Environment and Resource Efficiency
  • Environmental Governance and Information
  • Integrated Projects
Are you interested in international projects?
Yes
Keywords
  • environment
  • birds
Country
Bulgaria
Type of cooperation
Associated beneficiary
Coordinating beneficiary
Subcontractor
Expert
Have you already participated in LIFE project?
Yes
Legal status
Private non-commercial (including NGOs)
Description of organisation and experiences (in English)
Bulgarian Biodiversity Foundation is non-governmental nonprofit organization working on the increasing the recognition of the public benefits of protected areas (PA) and providing nature protection through public involvement. More than 20 years BBF improves the PA management and the conservations status of flora and fauna species by development of management plans, nature conservation campaigns, changing environmental legislation, presenting sustainable business development models and enhancing cooperation among governmental and non-governmental organizations. BBF gained substantial experience in management of programs and governmental institutions - NGOs mediation and has a trustworthy team with excellent capacity that leaded and managed more than 20 national and trans-boundary projects with European/national/private donor funding. BBF is the Coordinating Beneficiary of the ongoing LIFE project „SALT OF LIFE - Urgent Measures to Restore and Secure Long-term Preservation of the Atanasovsko Lake Coastal Lagoon” (LIFE11 NAT/BG/000362). The start of the project was in 2012 and it will be finished in 2018. The project execution is done in cooperation with Bourgas Salinas and Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB). BBF is also a LIFE co-financing Associated Beneficiary of the LIFE + project “LIFE FOR THE BOURGAS LAKE - Ensuring Conservation of Priority Bird Species and Coastal Habitats at the Bourgas Natura 2000 Wetland Sites” LIFE08 NAT/BG/000277. The start of the project was in 2010 (until 2014) in cooperation with BSPB (as project coordinator) and Royal Society for the Protection of Birds/BirdLife(UK), BBF, Municipality of Bourgas and Chernomorski solnici JSC (as partners)
Description of organisation and experiences (in Bulgarian)
Българска Фондация Биоразнообразие е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за осъзнаване и оценяване на обществените ползи от защитените територии и за подобряване на природозащитата чрез въвличане на обществеността. Вече повече от 20 г. БФБ работи за подобряване на управлението на защитени територии и на природозащитното състояние на флора и фауна чрез разработване на планове за управление, природозащитни кампании, промяна на природозащитното законодателство, представяне на модели за развитие на устойчиви бизнеси, подкрепящи биоразнообразието и подобряване на съвместната работа между неправителствени организации и държавните институции. БФБ има значителен опит в управлението на програми и проекти и разполага с екип от професионалисти, който е провел над 20 национални и трансгранични проекта с Европейско и национално финансиране. ББФ е координиращ бенефициент на Life+ проект "Солта на живота - „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” (LIFE11 NAT/BG/000362). Проектът започва през 2012 г. и ще завърши през август 2018. Изпълнява се в партньорство с Бургаски солници и Българско дружество за защита на птиците. БФБ е също и партньор по приключилия през 2014 г. Life+ проект “Живот за Бургаските езера - Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на ключови за тях местобитания в района на Бургаските езера” LIFE08 NAT/BG/000277. Водещ по партньор по проекта е Българското Дружество за защита на птиците, а други асоциирани партньори освен БФБ са Община Бургас и Черноморски Солници АД.
Project references

Българска Фондация Биоразнообразие

Contact information

Contact data and description are visible only to registered members!