Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз,
подпомагащ проекти за опазване на околната среда,
природата и климата на територията на ЕС.

LIFE Bulgaria

ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ

Стартирана през 1992 г., програмата LIFE е една от водещите програми на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Предлаганата нова програма ще доразвива успешните резултати от съществуващата програма LIFE с повече от 4500 вече стартирали проекти.

life bulgaria

За програмата LIFE

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата чрез своята програма LIFE
Програмата бе създадена през 1992 г., за да се финансират проекти в ЕС и в някои страни кандидатки за членство и съседни държави.
Повече Информация

Екип на НЗК

прочети повече

Екип на РЗК

прочети повече

Проект BG PRACTICES

прочети повече

Новини от проекта BG PRACTICES

Виж новините
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Екип на НЗК

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК), което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво.
Прочети повече

life bulgaria

Често Задавани Въпроси

Проектната идея може да се обоснове, както в подпрограма „Околна среда“, така и в „Действия по климата“, в подприоритет „Управление и информация“ , ако фокусът на проекта е там.

В случай, че в проекта се предвижда оценка доколко ефективно е устойчивото използване на горите, то това може да е например подготвителна дейност за въвеждане на пилотна технология, като проучването и пилотното тестване могат да бъдат свързани в един проект. Там където програмата не позволява отпускането на техническа помощ, дадена дейност може да бъде включена като „подготвителна“.

Предоставените теми на проекти представляват представителна извадка от ръководства за кандидатстване и Многогодишната работна програма 2018-2020, а не изчерпателен списък. Съществуват и случаи, при които конкретна проектна идея не попада в обхвата на предварително зададените проектни теми.  Проектната идея въпреки това може да бъде финансирана по програма LIFE, ако отговаря на целите на програмата и е ясно и логически обоснована.

Няма конкретно изискване за продължителност на проектите, средно са от 3 до 5 години, докладва се на различни периоди. Авансовите средства се отпускат по следната схема - 30 %, следва 40% междинно плащане и окончателно плащане в размер на 30% след одобрен окончателен доклад, а ако се касае за дълъг проект, може плащанията да се разпределят на две междинни плащания - 20 % + 20%, и финално плащане в размер на 30% - след приет финален доклад. Сроковете и условията за получаване на авансови и окончателно плащане по проекта са разписани в Договорът (Grant Agreement). Моделът на Договор (Grant Agreement) е предоставен на следния адрес: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life2018_model_grant_agreement_1.pdf .

Не е необходимо двете теми да са свързани. Програма LIFE позволява финансирането на различни дейности, стига да са добре обосновани. Мерките за адаптация могат да са свързани.

life bulgaria

НИЕ ПОСТИГНАХМЕ?

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата чрез своята програма LIFE
100 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ
12 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
0 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ