Обща информация

Приоритетни области на Програма LIFE (видео)

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Програмата е създадена с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съ - финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Нормативна база: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN

Управление на програмата:

Програма LIFE се управлява от Европейската комисия (ЕК) чрез нейните главни дирекции (ГД) „Околна среда“ и „Действия по климата“. Дейността по пряко управление на програмата е делегирана на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME), която действа под надзора на посочените главни дирекции на ЕК. Външни екипи от експерти по подбор на проекти, мониторинг и комуникация подпомагат ЕК и EASME в техните дейности. Управлението на двата финансови инструмента на Програма LIFE (NCFF и PF4EE) е делегирано на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

 

Структура на програмата:

Програмата е структурирана в две подпрограми, всяка от които обхваща по три приоритетни области:

1)         Подпрограма Околна среда:

 1. a) Околна среда и ресурсна ефективност;
 2. b) Природа и биоразнообразие;
 3. c) Управление и информация, свързани с околната среда.

 

2)         Подпрограма „Действия по Климата:

 1. a) Смекчаване на изменението на климата;
 2. b) Адаптация към изменението на климата;
 3. c) Управление и информация, свързани с климата.

 

 

Бюджет на програмата:

Съгласно член 4 от Регламент № 1293/2013, общият финансов пакет за изпълнението на програма LIFE за периода 2014-2020 г. е 3 456 655 000 евро, разпределени между двете подпрограми по следния начин:

 • 2 592 491 250 евро за подпрограма „Околна среда“ (75% от общия финансов пакет)
 • 864 163 750 евро за подпрограма „Действия по климата“ (25 % от общия финансов пакет).

 

Многогодишни работни програми:

Многогодишните работни програми (МРП) за програма LIFE се приемат от ЕК съгласно специално регламентирана процедура. В рамките на всяка МРП се уточняват:

 • разпределението на средствата за финансиране между приоритетните области, както и различните видове финансиране в рамките на всяка подпрограма;

 

 • темите на проекти, изпълняващи тематичните приоритети за проекти, които да бъдат финансирани;

 

 • качествените и количествените резултати, показателите и целите за всяка приоритетна област и всеки тип проект;

 

 • техническата методология за процедурата за подбор на проектите и критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства;
 • ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения.

 

 • Първа МРП: приета за срок от четири години и обхваща периода 2014-2017 г.:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN

 

 • Втора МРП: приета за срок от три години и обхваща периода 2018 – 2020 г.

 

 

Видове финансиране

 • Безвъзмездно съ-финансиране на проекти (action grants)предназначено за следните категории проекти:

 

 1. „Традиционни" проекти:

а) „Пилотни проекти“ – проекти, в които се прилага технически похват или метод, неприлагани преди това или на друго място, предлагат потенциални ползи в областта на околната среда и климата в сравнение с настоящите най-добри практики, и които впоследствие могат да бъдат прилагани в по-голям мащаб при сходни ситуации

б) „Демонстрационни проекти“ - осъществяват на практика, изпитват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в специфичния контекст на проектите, като например географския, екологичния или социално-икономическия контекст, и които може да се приложат при подобни обстоятелства другаде;

в) „Проекти с най-добра практика“ - прилагат подходящи, разходно-ефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се взема предвид специфичният контекст на проекта;

г) „Проекти за информация, осведоменост и разпространяване“ са насочени към подкрепа на комуникацията, разпространението на информация и повишаването на осведомеността в областите на подпрограмите за околната среда и действия по климата.

 

 1. „Интегрирани проекти“ – изпълняват в голям териториален мащаб (регионален, многорегионален, национален или транснационален) стратегии или планове в областта на околната среда или климата, изисквани от специфичното законодателство на ЕС в посочената област, разработени съгласно други актове на Съюза или разработени от органите на държавите - членки, преди всичко в областта на природата, включително, наред с другото, на управлението на мрежата „Натура 2000“, водите, отпадъците, въздуха и смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, като същевременно гарантират участие на заинтересованите страни и насърчават мобилизиране и координиране с поне още един подходящ източник на финансиране от Съюза, на национално равнище или от частния сектор;

 

 1. „Проекти за техническа помощ“ - предоставят финансова подкрепа на кандидатите при изготвянето на интегрирани проекти посредством безвъзмездни средства за дейности,

 

 1. „Проекти за изграждане на капацитет“ са такива проекти, които посредством безвъзмездни средства за дейности предоставят финансова подкрепа за действията, необходими за изграждане на капацитета на държавите-членки (ДЧ), включително националните или регионалните звена за контакт LIFE, с оглед ДЧ да могат да участват по-ефективно в програмата LIFE. Те се основават на „План за развитие на капацитета“, одобрен от ЕК. Допустими са до два проекта за всяка ДЧ – по един проект за периода на всяка многогодишна работна програма.

 

 1. „Подготвителни проекти“ са проекти, определени основно от Комисията в сътрудничество с държавите-членки и са насочени към конкретни нужди за разработването и изпълнението на политиката и законодателството на Съюза в областта на околната среда или климата;

 

 • Грантове за оперативни и административни разходи на НПО:

С безвъзмездни средства за оперативни разходи се подкрепят определени оперативни и административни разходи на организации с нестопанска цел, които се стремят към постигане на цел от общ интерес за ЕС, които работят предимно в областта на околната среда или действията по климата и участват в разработването, изпълнението и прилагането на политиката и законодателството на Съюза. Максималният размер на съ-финансиране от ЕС с безвъзмездни средства за оперативни разходи, е 70 % от допустимите разходи.

 

 

 • Съгласно Регламент № 1293/2013 част от бюджета на програма LIFE се предоставя чрез два финансови инструмента, които се управляват от ЕИБ съвместно с ЕК и предоставят възмездно финансиране:

 

 1. Механизъм за финансиране на природен капитал (NCFF)

В рамките на този финансов инструмент ЕИБ предоставя заеми и инвестиции във фондове за подпомагане на проекти в държавите-членки, които насърчават запазването на природния капитал, включително адаптирането към изменението на климата. NCFF предоставя:

а)Консервационно финансиране:

- инвестиции за дългосрочно опазване на екосистемите;

- парични потоци, които се генерират от устойчиви продукти и услуги.

б)Реставрационно финансиране:

- инвестиции за възстановяване на историческата стойност на екосистемите;

- възвръщаемост за сметка на увеличената стойност на активите след края на проекта.

в)Офсетни (компенсаторни) плащания;

г)Консервация, възстановяване или създаване на нови екосистемни активи, които да се използват за компенсаторни плащания.

 

За повече информация :

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

 

 1. Инструмент за частно финансиране на енергийна ефективност (PF4EE) цели увеличаване на частното финансиране за инвестиции в проекти за повишаване на енергийната ефективност. PF4EE предоставя отпускане на заеми от ЕИБ на финансови посредници и защита срещу загуби, свързани с отпускането на заеми за проекти за енергийна ефективност. Инструментът помага междинните банки в ДЧ в разработването и предлагането на специфични програми за заеми за проекти за енергийна ефективност, които са съобразени с националните планове за действие в тази връзка. PF4EE финансира:

а)Устойчиви механизми на заемно финансиране за енергийна ефективност, разглеждана като пазарен сегмент;

б) Предоставяне на дългово финансиране за допустими инвестиции в енергийна ефективност.

 

Финансовите инструменти  могат да се комбинират помежду си, както и с безвъзмездни средства, финансирани от Съюза.

 

Процент на съ – финансиране

 • За целия период на програмата:
 • до 60 % от допустимите разходи за интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и подготвителни проекти;
 • до 60 % от допустимите разходи за традиционни проекти, финансирани по приоритетната област „Природа и биологично разнообразие“ в подпрограмата за околната среда;
 • до 75 % от допустимите разходи за проекти, финансирани по приоритетната област „Природа и биологично разнообразие“ в подпрограмата за околната среда, отнасящи се до приоритетни местообитания или видове за изпълнението на Директива 92/43/ЕИО или видовете птици, считани за приоритет за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден по силата на член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане целта за опазване;
 • 100 % от допустимите разходи за проекти за изграждане на капацитет.

 

Максималният размер на съ–финансиране, предвиден за всички останали проекти (традиционни проекти по подпрограма „Действия по климата“ и традиционни проекти по приоритетните области „Околна среда и ресурсна ефективност“ и „Управление и информация свързани с околната среда“ в подпрограма „Околна среда“) е както следва:

 • 60% за периода на първата многогодишна работна програма (2014 – 2017 г.)
 • 55% за периода на втората многогодишна работна програма (2018 – 2020 г.)

 

 

 

 

 

Допустими бенефициенти:

1.Публични органи

– национални публични организации, независимо от формата им – централни, регионални, местни, второстепенни разпоредители;

 

2.Частни организации:

а) Търговски (*с изключение на ЕТ)

б) Нетърговски (вкл. НПО)

 

Кандидатстване по програмата:

В рамките на многогодишните работни програми ЕК отправя ежегодни покани за представяне на проектни предложения, които се публикуват на интернет страницата на програма LIFE. Във връзка с всяка покана се публикуват специално разработени наръчници за кандидатстване, които напътстват кандидатите в процеса на подготовка и подаване на проектните им предложения. При изготвяне на предложението кандидатите могат също така да се консултират със съответните звена за контакт по програма LIFE на национално и на регионално ниво. Кандидатите за финансиране по програмата следва да представят проектните си предложения чрез “eProposal” уеб базиран инструмент, съдържащ всички необходими административни, технически и финансови форми, и разполага с функционални възможности за прикачване/изпращане на съответните документи. (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/)