Често задавани въпроси

Документи
ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ-информационни дни 2018
.docx
свали

Организацията има проектна идея в областта на дървена биомаса, свързана с управление и информация в пилотни територии. Към коя подпрограма следва да се причисли проектната идея?

Проектната идея може да се обоснове, както в подпрограма „Околна среда“, така и в „Действия по климата“, в подприоритет „Управление и информация“ , ако фокусът на п...

Дали показаните по време на презентацията теми на проекти са изчерпателни?

Предоставените теми на проекти представляват представителна извадка от ръководства за кандидатстване и Многогодишната работна програма 2018-2020, а не изчерпателен списък. Съществуват и случаи, при ко...

Период на възстановяване на разходите /марж на финансиране, авансово плащане, структура на съ-финансирането – труд, работна заплата, в т.ч. период на отчитане, възстановяване на средства – каква е продължителността на реимбурсиране и продължителност на пр

Няма конкретно изискване за продължителност на проектите, средно са от 3 до 5 години, докладва се на различни периоди. Авансовите средства се отпускат по следната схема - 30 %, следва 40% междинно пла...

Какво се разбира под "устойчивост на селското стопанство и туризма". Какво разбира програмата под "И"? Трябва ли да бъдат свързани?

Не е необходимо двете теми да са свързани. Програма LIFE позволява финансирането на различни дейности, стига да са добре обосновани. Мерките за адаптация могат да са свързани....