Резултати

  • Повишаване на предоставяните качествени проектни предложения по всяка от обявените покани по Програмата;
  • Повишен капацитет на НЗК - преминати серия от обучения, в т.ч. учебни посещения в държави-членки на ЕС с висока усвояемост на средства по Програма LIFE, за обмяна на най-добри практики;
  • Разширена структура на НЗК чрез създадените шест регионални звена за контакт (РЗК);
  • Консултации на потенциални бенефициенти за кандидатстване по Програмата;
  • Оказване на подкрепа и съдействие за Втората многогодишна работна програма (2018-2020 г.) при премахване на националните алокации на средства.