Правила за подаване на документи за издаване на писмо за подкрепа

Всеки кандидат, възнамеряващ да поиска от МОСВ издаване на писмо за подкрепа на проектното си предложение (форма А8), следва да направи това писмено при спазване на следните указания:

 

 1. Писмото трябва да бъде адресирано до министъра на околната среда и водите, с копие до директора на дирекция КВЕСМС.

 

 1. Същото следва да бъде изпратено по официален ред, през деловодната система на МОСВ, както и по електронна поща на електронните адреси на посочените лица за контакт по Програма LIFE.

 

 1. Съдържание на писмото:
 • кратко описание на проектната идея, целите и очакваните резултати;
 • партньорството (в случай, че има такова);
 • индикативен бюджет;
 • политиките по околна среда, към които е насочен проектът;
 • обосновка защо кандидатът смята, че проектът му трябва да получи подкрепата на ведомството;
 • лица за контакт – име, телефон и електронен адрес.

 

 1. Приложение към писмото:
 • кратко резюме на проекта с описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени (по възможност на английски език), като задължително следва да бъде посочено в кой от тематичните приоритети и проектни теми (project topics) на Програмата попада съответният проект.

Процедурите за проверка и съгласуване с компетентните ресорни дирекции в МОСВ, подготовката и подписването на писмата за подкрепа от министъра изискват технологично време. В тази връзка Националното звено за контакт отправя препоръка до потенциалните бенефициенти да предвидят минимум 10 работни дни от входиране на искането им за подкрепа в деловодството на МОСВ. Само така НЗК може да гарантира навременното издаване на писмо за подкрепа, в случай, че МОСВ се ангажира с такова.

С пожелание за успех,

Екипът на Националното звено за контак