Екип на РЗК

Изпълнението на Програма LIFE в България на регионално ниво се осигурява от шест регионални звена за контакт (РЗК), създадени към регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) в шест областни града – гр. Плевен, гр. Благоевград, гр. Монтана, гр. Бургас, гр. Русе и гр. Пловдив.

Всяко РЗК се състои от специално обучени експерти, които оказват съдействие и подкрепа на кандидати и бенефициенти по програмата на местно ниво и осъществяват координация с НЗК. По – конкретно дейността на РЗК се изразява в:

  • Консултиране на потенциални бенефициенти;
  • Провеждане на обучения и разпространение на информация;
  • Съгласуване и координация на проектите на регионално и национално ниво;
  • Демаркация и разграничение между проектите на регионално ниво;
  • Съдействие за създаване на партньорства;
  • Съдействие за получаване на подкрепа за проектите на потенциалните бенефициенти;
  • Разпространение на информация за предстоящите LIFE покани за представяне на предложения чрез местни канали;
  • Осигуряване на обратна връзка от потенциалните бенефициенти относно техните приоритети и необходимостта от обучения;