Община Велики Преслав

Обща информация

Организация Община Велики Преслав
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
The municipality of Veliki Preslav is a small municipality located in North-Eastern Bulgaria and belongs to the Shumen province. The administrative center - the city of Veliki Preslav was founded for the first time between 852 and 889 as a military fortress and after turbulent events, such as wars, the conversion of the Bulgarians and reaction of the nobles ("boylars"), attempts to restore paganism, became the second capital of the First Bulgarian Kingdom in 893. The Council of Preslav proclaimed the Bulgarian language official in worship, the new capital Preslav and the highly educated Simeon as the Bulgarian king. Year after year, the Bulgarian capital grew up on the site of the military camp. At that time, medieval Bulgaria reached its cultural heyday as the literary and spiritual center of Slavic Europe. Preslav is also known as the actual birthplace of the Cyrillic alphabet and the seat of the first Bulgarian literary school in the 800s. The modern city of Veliki Preslav and the territory of the entire municipality are distinguished both by clean and well-preserved nature, as well as by negative demographic trends, an underdeveloped economy, an unsatisfactory state of infrastructure and low incomes of the population. In an attempt to combat negative characteristics, the local government for several mandates has been committed to attracting additional financial resources for the realization of investments through participation in various programs. From 2005 to the present moment, dozens of infrastructure and social projects have been implemented in the municipality, financed both with funds from the pre-accession programs (before 2007) and from the instruments of the EU's cohesion policy after 2007, in which the Republic of Bulgaria became a full member of the EU. Some of the more significant successfully implemented projects of the Municipality are projects related to increasing the energy efficiency of the building stock, reducing the risk of flooding, improving and developing the infrastructure for drinking and waste water, building cultural and historical tourist attractions, building objects of the social infrastructure, etc. In 2022, the Municipality of Veliki Preslav implemented its first transnational project, financed under the URBACT III program, within which an Integrated Action Plan was developed, entirely based on the UN Agenda 2030 and the 17 goals for sustainable development. In search of funding for the implementation of some of the identified actions, as well as other measures provided for in the current strategic documents of the Municipality, the local government has adopted an approach to intensify participation in partner networks for the implementation of transnational projects. In this regard, the LIFE Bulgaria program is known as one of the most suitable sources for providing financial support, for investments in the field of the environment, improvement of atmospheric air, mitigation of change and adaptation to climate change, etc.
Описание на организацията и опита (на български)
Общината Велики Преслав е млака община, която се намира в Североизточна България и принадлежи към област Шумен. Административният й център – град Велики Преслав е основан за първи път между 852 и 889 г. като военна крепост и след бурни събития, като войни, покръстването на българите и реакция на благородниците („боляри”), опити за възстановяване на езичеството, става втората столица на Първото българско царство през 893 г. Преславският събор провъзгласява българския език за официален в богослужението, новата столица Преслав и високообразования Симеон за български цар. Така година след година българската столица израства на мястото на военния лагер. По това време средновековна България достига своя културен разцвет като книжовен и духовен център на славянска Европа. Преслав е известен и като действителното родно място на Кирилицата и седалище на първата българска книжовна школа през 800-те години. Съвременният град Велики Преслав и територията на цялата община се характеризират както с чиста и добре запазена природа, така и с отрицателни демографски тенденции, слабо развита икономика, незадоволително състояние на инфраструктурата и ниски доходи на населението. В опит да се пребори с негативните характеристики, местното управление от няколко мандата насам залага на привличането на допълнителен финансов ресурс за реализиране на инвестиции чрез участие в различни програми. От 2005-та година до настоящия момент в общината са реализирани десетки инфраструктурни и социални проекти, финансирани както със средства от предприсъединителните програми (преди 2007 г.), така и от инструментите на кохезионната политика на ЕС след 2007 г, в която Република България стана пълноправен член на ЕС. Някои от по-значимите успешно реализирани проекти на Общината са проекти, свързани с повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, намаляването на риска от наводнение, подобряването и развитието на инфраструктура за питейни и отпадъчни води, създаването на културно-исторически туристически атракции, изграждане на обекти на социалната инфраструктура и др. През 2022 г. Община Велики Преслав реализира и първият си транснационален проект, финансиран по програма URBACT III, в рамките на който е разработен Интегриран план за действие, изцяло основан на Дневен ред 2030 на ООН и 17-те Цели за устойчиво развитие. В търсене на финансиране за изпълнение на някои от идентифицираните действия, както и други мерки, предвидени в действащите стратегически документи на Общината, местената управа е приела подход на интензифициране на участието в партньорски мрежи за реализирането на транснационални проекти. В тази връзка програма LIFE Bulgaria е припозната като един от най-подходящите източници за осигуряване на финансова подкрепа, за инвестиции в областта на околната среда, качеството на атмосферния въздух, смекчаване изменението и адаптиране към изменението на климата и др.
Референции на проекта

Община Велики Преслав

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!