Цели на проекта

Проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за изпълнение на програма LIFELIFE 14 CAP/BG/000013 – (CAPTA BG) е пряко насочен към:

  1. Разширяване на обхвата на Програма LIFE в България чрез увеличаване на подкрепата за потенциални бенефициенти при кандидатстването по поканите на програмата;
  2. Подобряване на капацитета и създаване на икономически ефективна организация на Националното звено за контакт (НЗК) по Програма LIFE в България.

Стратегията за постигането на основните цели на проекта се базира на следните принципи:

  • Систематичен анализ, рационализиране и подобряване на консултациите и процеса на подкрепа на бенефициентите по програмата (дейности А.1-А.5)
  • Повишаване на капацитета на НЗК и създаване на по - добре подготвено, интерактивно и пространствено разпределено звено за контакт (дейности А.5-А.7, А.9-А.11)
  • Засилване интегрирането на политиката по LIFE, размножаване на резултатите от проектите и координация между източниците на финансиране (дейност А.9)
  • Създаване на инструменти за мониторинг на факторите, влияещи върху степента на усвояемост по програма LIFE (дейности А.1, В.1-В.3)