Обща информация за периода 2021-2027 година

Програма LIFE е инструмент за финансиране от Европейския съюз, който подкрепя зелени иновации и чисти технологии, свързани с околната среда, опазването на природата, действията по климата и енергийните цели. Целта на програмата е да подпомогне преминаването към чиста, кръгова, енергийно ефективна и климатично неутрална икономика чрез иновативни проекти и нови решения в съответствие с политиките на ЕС.

Финансиране и цели

За периода 2021–2027 г. са предвидени 5,4 милиарда евро по програмата LIFE, като по този начин допринася за целите на Европейската зелена сделка. Организациите могат да кандидатстват за средства по две подпрограми
1. Околна среда (LIFE Environment)
2. Действия по климата (LIFE Climate Action)

Какво се финансира по програма LIFE?

- Проекти, които пилотират или демонстрират нови еко-иновативни технологии, методи и подходи;
- Проекти, насърчаващи най-добри практики и промени в поведението;
- Изпълнение и прилагане на планове и стратегии в съответствие със законодателството на ЕС.

Кой може да кандидатства?

- Търговски дружества;
- Публични органи;
- Неправителствени организации;
- Страни, асоциирани с програма LIFE.

Организациите могат да кандидатстват самостоятелно или в консорциум. ЕС насърчава международни проекти в рамките на допустимите държави по програмата.

Теми и Области на Действие

- Смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него
- Преход към чиста и устойчива енергия
- Кръгова икономика подобряване на качеството на живот
- Природа и биоразнообразие

 

Програма LIFE е ключов инструмент за подкрепа на зелените иновации и устойчивото развитие в Европа, предоставяйки значителни средства и възможности за различни организации да допринесат за по-чиста и устойчива бъдещност.