Екип на НЗК

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК),  което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво.

Българското НЗК е ситуирано в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, отдел „Международни програми и проекти“ и се състои екип от експерти, които оказват съдействие и подкрепа на българските кандидати и бенефициенти по програма LIFE на всички етапи от подготовката, подаването и изпълнението на техните проекти.

Функции на НЗК:

  • Консултации на потенциални бенефициенти;
  • Организиране на информационни събития за потенциални бенефициенти;
  • Участие в мисии за мониторинг;
  • Организиране на национална координация и демаркация на проектните предложения и бенефициентите;
  • Участие в програмирането и оформянето на Многогодишните работни програми на LIFE ;
  • Участие в работни органи, групи и събития на ниво Програма.