Дейности

Дейности от група А - дейности по изпълнение на проекта:

А1 – Анализ на капацитета и пропуските на бенефициентите чрез фокус групи;

А2 – Обучения на бенефициентите преди всяка покана;

А3 – Съвети и подкрепа за бенефициентите по хоризонтални въпроси;

А4 – Ръководство за изграждане на капацитет;

А5 – Подкрепа за намиране на партньори;

А6 – Интерактивна интернет страница за провеждане на семинари, дистанционна подкрепа и информация;

А7 – Обмени на опит, трансфер и оценка на капацитета на НЗК и комуникация държавите – членки на ЕС с най-добра усвояемост;

А9 – Анализ на пропуските с препоръки относно правните и организационните възможности за интегриране на целите на програма LIFE в националните приоритети и финансовите средства с други източници на финансиране;

А10 – Външен експертен анализ на капацитета, идентифициране на пропуските и организиране на работна група от различните дирекции в МОСВ;

А11 – Обучения на обучители и дейности по изграждане на капацитета на работната група от НЗК;

А 12 – Подкрепа за превод.

 

Дейности от група B - мониторинг на въздействието от дейностите по проекта:

В1 – Контролен лист за оценка на капацитета на бенефициентите;

В2 – Оценка на въздействието на проекта.

 

Дейности от група C: комуникация и разпространение на резултатите:

С1 – Публичност и комуникация: прес-съобщения, аудио и видео клипове;

С2 – Комуникационни материали: дипляни, предмети и др рекламни материали.