Национален Екологичен Институт

Обща информация

Организация Национален Екологичен Институт
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Съфинансиращо лице
Подизпълнител
Експерт
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
National Ecological Institute Ltd. (NEI) is a company specializing in activities related to environmental management and protection. The main priority of the company is to support the business, the state administration and the scientific circles, by providing consulting services, by conducting procedures for issuing permits, preparing analyzes and assessments of the environment, inquiries on the applicable regulations, carrying out independent regulatory audits and technical expertise, as well as conducting trainings in order to achieve strict compliance with the high standards and requirements in the field of management and environmental protection, as well as to contribute to raising the qualification and professional development of the employees involved. Our aim is to provide a service oriented to the specific needs of the client. We achieve our goals through: - Development and implementation of projects for application of environmentally friendly technologies for environmental management and protection of its components; - Consultations on the applicable legislation in the field of ecology, environmental management and protection, sustainable development, resource efficiency, the circular economy and related fields. - Dissemination of information related to regulatory requirements and their practical application, in relation to environmental standards, management and environmental protection, by organizing independently or in cooperation with other organizations and experts, conferences, seminars, trainings and other similar events, dealing with topics in the field of ecology, sustainable development, resource efficiency, circular economy, environmental protection and related areas. To achieve our goals, we cooperate with organizations and experts from business, local and state administration. With our partners we manage to go together in our common endeavor to comply with the requirements of environmental legislation. Our common work is focused on solutions and activities related to the dissemination and implementation of environmental standards and requirements for environmental protection.
Описание на организацията и опита (на български)
„Национален Екологичен Институт“ ООД (НЕИ) е дружество, специализирано в дейности, свързани с управлението и опазването на околната среда. Фирмата има за основен приоритет подпомагане на бизнеса, държавната администрация и научните среди, чрез осъществяване на консултантски услуги, чрез провеждане на процедури по издаване на разрешителни документи, изготвяне на анализи и оценки на околната среда, справки по приложимите нормативни актове, извършване на независими регулаторни одити и технически експертизи, както и провеждане на обучения, с цел постигане стриктно спазване на високите стандарти и изисквания в областта на управлението и опазването на околната среда, както и допринасяне за повишаване квалификацията и професионалното развитие на служителите, ангажирани с това. Стремежът ни е да предоставяме обслужване, ориентирано към конкретните нужди на клиента. Постигането на нашите цели осъществяваме чрез: - Разработване и изпълнение на проекти за прилагане на екологосъобразни технологии за управление на околната среда и опазване на нейните компоненти; - Извършване на консултации по отношение на приложимата законодателна уредба в областта на екологията, управлението и опазването на околната среда, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръговата икономика и сродните им сфери. - Разпространение на информация, свързана с нормативните изисквания и тяхното практическо прилагане, по отношение на екологичните норми, управлението и опазване на околната среда, чрез организиране самостоятелно или в сътрудничество с други организации и експерти, на конференции, семинари, обучения и други подобни мероприятия, третиращи теми в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери. За реализация на целите ни, ние си сътрудничим с организации и експерти от бизнеса, местната и държавна администрация. С партньорите ни успяваме да вървим заедно в общото ни начинание за спазване на изискванията по екологичното законодателство. Съвместната ни работа е насочена към решения и дейности, свързани с разпространение и прилагане на екологичните норми и изисквания за опазване на околната среда.
Референции на проекта

Национален Екологичен Институт

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!