Агенция за икономическо развитие Варна (АИР Варна)

Обща информация

Организация Агенция за икономическо развитие Варна (АИР Варна)
Области, представляващи интерес
 • Природа и биоразнообразие
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Управление на климата и информация
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Varna Economic Development Agency (VEDA) is a not-for-profit, non-governmental association, registered to operate in public benefit. It is located on the territory of Varna District in Bulgaria, East Europe.The agency was established in 1997 under the joint program Local Government Initiative of Varna Municipality and the USAID to assist the advancement of regional economic development. VEDA aims towards leadership in the establishment of conditions for sustainable social and economic development of Varna and the region. The agency supports the building of the capacity of small and medium-sized enterprises (SMES) through impartial providing of information, consulting services and training. VEDA promotes networking, the attraction of foreign investments in the Region, and improvement of the local employment opportunities. The Agency possess a Certificate № 010, issued on 11.06.2002г. for its registration under the № 20020611019 in the Central Register of Non-for-profit Legal Entities at the Ministry of Justice for carrying out agency's activities in public benefit. The Agency was recognized as a certified business support organization under the project BASIS _ Business Advice and Support International Standards. A certificate was issued on 29.10.2009 to VEDA for its achievements in the area of Business Advice and Support International Standards. Since 1998 VEDA is a member of the network of the Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centers (BARDA). The Agency was a National Contact Point (NCP) for CIP Eco-innovation Program 2007-2013, managed by the Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) with a headquarter in Brussels and a member of the network of NCP in countries of the European Union, the Western Balkans, Turkey and Israel, which were eligible for funding under the Program. In recent years, VEDA has focused its activities in international projects, financed by the Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, Danube Transnational Programme 2014-2020, SEE Transnational Cooperation Programme 2007-2013, Black Sea Basin 2007-2013 and Erasmus + K2 Strategic Partnerships. The list with main projects, realized with VEDA participation as a partner are available at VEDA web-site www.veda-bg.eu .
Описание на организацията и опита (на български)
Агенцията за икономическо развитие – Варна (АИР) e създадена е през 1997 г. по съвместна програма на Община Варна и Американската агенция за международно развитие за подпомагане на социално - икономическо развитие в град Варна и региона. Тя е неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана във Варненски окръжен съд през 1997г. по фирмено дело 2300/1997. Агенцията има издадено Удостоверение № 010 от 11.06.2002г. за вписването й под № 20020611019 в Централния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието в гр. София за осъществяване на общественополезна дейност. Агенцията е сертифицирана като Организация в подкрепа на бизнеса на 29.10.2009г. за постигнати резултати при покриване на международните стандарти за бизнес консултиране и подкрепа. Агенцията бе Национално звено за контакт по Програма Еко-иновации ( 2007-2013г.), управлявана от Изпълнителната Агенция за Конкурентоспособност и Иновации (EACI) със седалище в гр. Брюксел и член на мрежата на националните звена в страните от Европейския Съюз, Западните Балкани, Турция и Израел, които са допустими за финансиране по програмата. Представители на Агенцията изработиха Доклади за състоянието на еко-иновациите в България през 2011г., 2012г. и 2013г. към Обсерваторията за Еко-иновации – инициатива на ГД”Околна среда” на Европейската комисия. Докладите са достъпни в интернет на интернет страницата на обсерваторията http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=52 От 1998 г. АИР е член на мрежата на Българската Асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията обменя информация и си сътрудничи по проекти с останалите членове на БАРДА – агенции за регионално развитие и бизнес центрове, на територията на страната. През последните години АИР Варна фокусира своята дейност в реализиране на международни проекти, финансирани от СОП“Черноморски басейн 2014-2020“, Транснационална Програма Дунав 2014-2020, Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013, СОП“Черноморски басейн 2007-2013“ и Еразъм + K2 Стратегически партньорства. Списъкът с основни проекти, реализирани с участие на VEDA като партньор, е достъпен на уебсайта на агенцията www.veda-bg.eu.
Референции на проекта

Агенция за икономическо развитие Варна (АИР Варна)

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!