FLAG NESSEBAR-MESEMVRIA

Обща информация

Организация FLAG NESSEBAR-MESEMVRIA
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • вода
Държава
България
Тип на сътрудничество
Асоцииран бенефициент
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Частни некомерсиални (включително НПО)
Описание на организацията и опита (на английски)
Fisheries Local Action Group Nessebar is a non-of-profit association established in 2017 under the project “Establishing of a Local Initiative Fisheries Group on the territory of Nessebar Municipality” funded by Bulgarian Maritime and Fishiery Programme 2014 – 2020 (BMFP). At present FLAG Nessebar carries out a contract (project) financed by BMFP 2014 – 2020 for implementation of a community-led local development strategy (CLLDS) for 2 million euros. Our strategic goal is to support the local economy, preserve the environment and cultural identity. Activities carried out by FLAG Nessebar in its daily business: Preparation of Call for proposals under operations envisaged in the CLLD Strategy; First level application assessment and selection; Monitoring and evaluation of the CLLDS implementation; Capacity building trainings of local actors to develop and implement operations; Information activities for promoting CLLD Strategy and CLLD method and etc.
Описание на организацията и опита (на български)
МИРГ е форма на публично-частно партньорство, в което участват местните заинтересовани страни от избраната територия, в случая от Несебър. Целта на това публично-частно партньорство (ПЧП) е да бъде създаден обществен механизъм за подготовка и управление на стратегия за местно развитие. Основните интереси са разделени на три групи: Граждански интереси Публични интереси Бизнес интереси Местната инициативна рибарска група (МИРГ) като форма на публично - частно партньорство трябва да има ясни принципи за създаване, както и ясни функции и процедури за управлението на стратегията, които се определят и поемат от основните заинтересовани страни. Създаване на е процес на включване на представители на ключови заинтересовани страни, които разбират, приемат и прилагат принципите на подхода ВОМР. МИРГ трябва да обединява партньори от трите основни „сектора“ на територията, които са представителни за съществуващите основни групи интереси и приоритетните сфери на развитие. В България МИРГ се учредява като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза (сдружение или фондация) на ниво вземане на решения и органи на управление, представителите на бизнеса, на гражданите и на местната власт не трябва да превишават 49% (или това означава, че нито един от секторите не може да има превес, което произтича от изискването на основния регламент на ЕС, да има балансирано представителство на заинтересованите страни). Основната роля на МИРГ е ефективно управление на реализирането на стратегията за местно развитие. Подхода ВОМР - планиране на стратегия за местно развитиеМприоритети за развитие: какви са възможностите за териоториално равитие или как се планира стратегия за местно развитие? Стратегията за териториално развитие се планира „отдолу-нагоре“ на местно ниво от представителите на основните заинтересовани страни, подпомагани от екипа за подготовка и външни експерти. Планирането на стратегия за териоториално развитие предполага определяне на потенциала за развитие (създаване на профил на наличните местни ресурси), осъзнаване на териториалната идентичност и определяне на приоритети за конкурентноспособно териториално развитие. Приоритетите осигуряват възможности за реализиране на стратегията с проекти, които са свързани по между си и илюстрират връзките между икономическите, социалните и екологичните сфери за конкурентноспособно развитие на територията. В България до момента имаше одобрени и функционираха 6 МИРГ, а сега са планирани минимум 8 МИРГ с бюджет по 2 000 000 евро, с които ще бъдат финансирани проекти за развитие и прилагане на нови технологии в сферата на аквакултурите и рибарството, устойчиво използване на природните и културните ресурси и подобряване на качеството на живот в територията. В рамките на проекта ще се изготви „Стратегия за водено от общността местно развитие“, която да отговаря на следните изисквания: Да се реализират регламентираните дейности, вързани с последователен набор от действия, удовлетворяващи следното: да служи на местните цели, респективно да отговарят на местните нужди; да гарантира последователност и съгласуваност между местните стратегии и съществуващите национални, регионални или под регионални стратегии, включително секторни такива; От практическа гледна точка, кокурентните цели и приоритети да се определят на местно ниво, за да се отговори на местните потребности, като същевременно съответстват на целите на политика там определени в програмите; Стратегията за местно развитие да се разработи въз основа на SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи) и идентифициране на местните потребности; Целите на стратегията да отговарят на потребностите и ще поставяте конкретни измерими цели, насочени към дългосрочното развитие, за решаване на конкретни проблеми на развитието в района. Както SWOT анализа, така и разработването на стратегията ще се извършва по начин, който да гарантира участието на местната общност на територията на община Несебър и принадлежност на стратегията; Да се следи стратегията да насърчава връзките между действията за местно развитие и да съдържа списък от свързани проекти; да е интегрирана и да представя съгласувани връзки между действия или проекти, основани на ясно определени потребности и възможност. Проектите, избрани на местно ниво да имат за цел заедно да допринасят за постигането на целите на стратегията за местно развитие, взаимно да се допълват, а не да съдържат противоречащи си цели; Да се следи стратегията да е „интегрирана и многосекторна“, т.е. да интегрира подходи от различни сектори в последователен многосекторен подход в подкрепа на общите дългосрочни цели за развитие на територията на общините, респективно независимо от сектор, тема или целева група, стратегията ще следва да насърчава връзките с други сектори, туй като това отваря нови възможности и е необходимо за насърчаване на дългосрочното развитие на даден район; Да се направи всичко възможно изготвената стратегия да е с иновативен характер, т.е. да способства за въвеждане на нови идеи и подходи в територията - нови услуги, нови продукти, нови методи на организация, социални иновации и т.н. Иновациите задължително ще съответстват на местните условия, както по отношение на ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани в съответните административни центрове на общините - градовете, така и в повторение на иновацията в селата на техните територии; Всичко това да допринесе до формулирането на адекватни цели, мерки и проектни интервенции, пространствено адресирани към териториите и секторите от местната икономика, които са определящи за усвояването на потенциала и сравнителните предимства на община Несебър!
Референции на проекта

FLAG NESSEBAR-MESEMVRIA

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!