27 юни 2022 | 09:04

Информационен ден - 7 юли, 10:00 часа

Националното звено за контакт (НЗК) организира информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE, който ще се проведе онлайн на 7.07.2022 г., от 10:00 до 15:15 часа.
Ще бъдат представени поканите по подпрограми. Поканени са гост-лектори от Зелени Балкани, EVN и Столична община, които ще споделят своя опит и гледна точка като бенефициенти по програмата.

Събитието ще протече при следния дневен ред:

10:00 - 10:05 Откриване и приветствие от НЗК
10:05 - 10:30 Обща информация за Програма LIFE
10:30 - 11:00 Област „Действия по климата“, подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“
11:00 - 11:30 Област „Действия по климата“, подпрограма „Преход към чиста енергия“
11:30 - 12:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Опазване на природата и биологично разнообразие“
12:00 - 12:30 Почивка
12:30 - 13:00 Област „Околна среда“, подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“
13:00 - 13:15 Презентация на Зелени Балкани LIFE17 GIE/BG/371 /LIFEforBgNATURA/ „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“
13:15 - 13:30 Презентация на EVN LIFE20 NAT/BG/001234 „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в района на Бургаските езера“
13:30 - 13:45 Презентация на Столична община по одобрен интегриран проект: LIFE17 IPE/BG/000012 „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”
13:45 - 14:30 Финансови аспекти
14:30 - 15:15 Въпроси и отговори

За участие, моля регистрирайте се най-късно до 5.07.2022 г. на връзката по-долу.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я