25 април 2019 | 13:49

Регионални информационни дни и консултации по Програма LIFE

Регионалните информационни дни по Програма LIFE стартираха със срещите проведени на 23 април 2019 г. в гр. Пловдив и на 24 април 2019 г. в Бургас. Срещите са организирани от регионалните инспекции по околна среда и водите, които изпълняват функцията на регионални звена за контакт (РЗК) по Програма LIFE.

Представени бяха целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.

Участници в информационните дни бяха представители на всички основни групи бенефициенти – публични институции, неправителствени организации и частни фирми, които са допустими за финансиране по програмата. В дискусионната част на срещите бяха направени консултации по конкретни въпроси и проектни идеи, предложени от участниците.

Регионалните информационни дни ще продължат в началото на м. май в Благоевград, Плевен, Монтана и Русе.

За повече информация относно предстоящите регионални информационни дни следете интернет страниците на Регионалните инспекции по околна среда и водите.